โค้ก ปลุก “พลังหญิง” ทั่วโลก แม้ว่าทำงานหนัก…ต้องรู้จักบริหารเงินให้เป็น

coke-50by20-b

จากสถิติขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (Unicef) กล่าวว่า ผู้หญิงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คือ การใช้จ่ายทั่วโลกที่เกิดจากผู้หญิงมีมูลค่าสูงกว่า 20 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และแรงงานของผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 66 ของแรงงานทั่วโลก แต่รายได้ของผู้หญิงกลับมีเพียงร้อยละ 10 ของรายได้รวมของทั้งโลก ในขณะที่ผู้หญิงนำรายได้กว่าร้อยละ 90 ไปใช้จ่ายในครัวเรือน ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพของผู้หญิงให้สามารถเพิ่มรายได้จึงถือเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมในภาพรวม

- Advertisement -

โคคา-โคลา (Coca Cola) เล็งเห็นปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วโลก จึงริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืน (Sustainability) ชื่อว่า  5by20 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับผู้หญิงในห่วงโซ่คุณค่าของโคคา-โคลาจำนวน 5 ล้านคนทั่วโลกภายในปีค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) เพื่อเพิ่มทักษะการบริการจัดการการเงิน และการทำธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลครอบครัว พัฒนาสังคม และห่วงโซ่คุณค่าของโคคา-โคลา

สำหรับในประเทศไทย เมื่อปี 2557 กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา รับภารกิจสานต่อพันธกิจหลักของบริษัทแม่ ด้วยการเปิดตัว ‘โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเจ้าของร้านค้าปลีกหญิง’ ได้ทำการฝึกอบรมเจ้าของร้านค้าปลีกหญิงไปแล้วกว่า 10,000 คน และล่าสุดปี 2559 ย้ำเจตนารมณ์เดิม ลงทุนจำนวน 4 ล้านบาท จัดเพิ่ม  ‘โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย’ ร่วมกับกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยโครงการนำร่องจะเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย 600 คน ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อยจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเงิน ทำบัญชี และทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใน 1 ปี (สิงหาคม พ.ศ. 2559 – กรกฎาคม พ.ศ. 2560)  โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายผลการดำเนินโครงการฯ นำร่องไปสู่เกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อยและกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตวัตถุดิบน้ำตาลรายอื่นในระยะต่อไป เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วมกัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

นอกจากนี้ยังเตรียมแผนระยะที่ 2 ที่จะขยายผลจากการดำเนินโครงการนำร่องฯนี้ ไปยังเครือข่ายเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อยของกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ ตลอดจนกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตวัตถุดิบน้ำตาลรายอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.coca-colacompany.com/5by20

 

coke-5by20-thai-woman2

coke-5by20-thai-woman
coke-5by20-thai-woman3