Tag: 5by20

โคคา-โคลา เสริม Value Chain ให้แข็งแกร่ง สอนผู้หญิงบริหารการเงินและเกษตรยั่งยืน

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันนโยบายการเติบโตทางด้านยอดขายคงไม่ใช่สิ่งเดียวที่แบรนด์ควรให้ความสำคัญอีกต่อไป เพราะนโยบายความยั่งยืนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกบรรจุลงในแผนกลยุทธ์ของแบรนด์ต่างๆ นำมาซึ่งการพัฒนาส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์อย่างเป็นระบบและนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงอีกหนึ่งโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในเรื่องของความยั่งยืนอย่างแท้จริงกับโครงการต่อเนื่อง ธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย ภายใต้โครงการ 5by20 ของ The Coca-Cola Company ที่เล็งเห็นว่า ผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมุ่งเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับผู้หญิงที่อยู่ในแวลูเชนของโคคา-โคลา 5 ล้านคนทั่วโลก ภายในปี 2020ในปี 2559 โคคา-โคลาเริ่มต้นโครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจเกษตรกรสตรีชาวไร่อ้อย ด้วยงบประมาณ 4...

โค้ก ปลุก “พลังหญิง” ทั่วโลก แม้ว่าทำงานหนัก…ต้องรู้จักบริหารเงินให้เป็น

จากสถิติขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (Unicef) กล่าวว่า ผู้หญิงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คือ การใช้จ่ายทั่วโลกที่เกิดจากผู้หญิงมีมูลค่าสูงกว่า 20 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และแรงงานของผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 66 ของแรงงานทั่วโลก แต่รายได้ของผู้หญิงกลับมีเพียงร้อยละ 10 ของรายได้รวมของทั้งโลก ในขณะที่ผู้หญิงนำรายได้กว่าร้อยละ 90 ไปใช้จ่ายในครัวเรือน ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพของผู้หญิงให้สามารถเพิ่มรายได้จึงถือเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมในภาพรวมโคคา-โคลา (Coca Cola) เล็งเห็นปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วโลก จึงริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืน...
- Advertorial -