ก้าวใหม่ ม.กรุงเทพ มุ่งผลิตนักศึกษาเป็น Creative Entrepreneur [PR]

Bangkok University

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จับมือ Babson College ร่วมสร้างหลักสูตรดีที่สุดในไทยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมประกาศตัวเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนไทยชั้นนำรายแรกและรายเดียวที่มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตใหม่ให้เป็น Creative Entrepreneur “คิดแบบสร้างสรรค์ คิดแบบเจ้าของ”    

- Advertisement -

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปิดเผยว่า  ภายใต้ความโดดเด่นของ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำคือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ได้ประสานความร่วมมือกับ Babson College สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่หนึ่งของโลกด้านการพัฒนาผู้ประกอบการติดต่อกัน 21 ปี  ก่อให้เกิดมิติใหม่ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย  และสร้างความพร้อมของมหาวิทยาลัยคือความเข้มแข็งด้านวิชาการว่าด้วยการสร้างผู้ประกอบการด้วยหลักสูตรดีที่สุดของไทยภายใต้ความร่วมมือของ Babson College สหรัฐอเมริกา

โดยการก่อตั้งคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University School of Entrepreneurship and Management -BUSEM) ที่สามารถเชื่อมโยงปรัชญาและแนวทางการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ไปในทุกคณะของมหาวิทยาลัย ดังนั้น แนวทางดำเนินงานก้าวใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเป็นไปเพื่อมุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็น Creative Entrepreneur  คือมีทั้งความคิดแบบสร้างสรรค์และคิดแบบเจ้าของอันประกอบด้วย 1) passion มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างสูง 2) Courage มีความกล้าที่จะลงมือทำ และ 3) Vision มีวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจ

Bangkok University_

ดร.อุตตม สาวนายน รองอธิการบดีอาวุโส และประธานกรรมการบริหาร BUSEM ให้รายละเอียดว่า จากความร่วมมือดังกล่าว ก่อให้เกิดการทำงานในเชิงโครงสร้างที่ประสานกันเป็นระบบระหว่างสถาบัน CEDI ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurship Development Institute) เป็นศูนย์อบรม วิจัยและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านผู้ประกอบการ โดยเชื่อมโยงกับคณะ BUSEM ที่ได้พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการซึ่งใช้หลักปรัชญาเดียวกันกับหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการของ Babson College

ดร.อุตตม  กล่าวว่า Babson College และมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมกันทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสภาพการทำธุรกิจของคนไทย ประเทศในเอเชีย และในระดับโลก  ศึกษาลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกิจครอบครัวและธุรกิจองค์กร รวมไปถึงรูปแบบการสืบต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น  และการสร้างธุรกิจของหนุ่มสาวเจนเนอเรชั่นใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกรอบด้านสำหรับการนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ นี่คือเหตุผลที่สามารถกล่าวได้ว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของ BUSEM ถือเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดและเหมาะสมสำหรับนักศึกษาไทย  ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสโดยตรงในการเป็นเจ้าของธุรกิจและการคิดแบบเจ้าของ

ด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดร.มัทนา  สานติวัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติข้อมูลนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีเป้าหมายที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในทุกๆ ปี ซึ่งแนวทางสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เป็น Creative Entrepreneur สามารถตอบสนองเป้าหมายของนักศึกษาได้และยังเป็นการสร้างคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดเพราะในส่วนขององค์กรธุรกิจต่างต้องการคนทำงานที่มีกระบวนความคิดแบบเจ้าของซึ่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการทำงานอย่างสูง ไม่ทำงานแบบลูกจ้างยุคเก่า  ดังนั้น ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกเรียนในหลักสูตรใดคณะใดก็มีสิทธิเรียนและสร้างทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์และคิดแบบเจ้าของได้