Homehttps://www.brandbuffet.in.th/lesbian-matchmaking/Key Success “ดี-แลนด์” คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดอสังหาฯ SMEs Excellence Awards 2017

Key Success “ดี-แลนด์” คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดอสังหาฯ SMEs Excellence Awards 2017


การที่ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด คว้ารางวัลชนะเลิศSMEs Excellence Awards 2017 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA มาครองได้ ถือเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเลย สำหรับองค์กรที่มีอายุการดำเนินธุรกิจมาเพียง 15 ปี บนสมรภูมิธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ยึดพื้นที่หลักในโซนกรุงเทพฯ ตอนใต้ พระราม 2 และจังหวัดสมุทรสาคร เพราะนั่นหมายความว่า องค์กรแห่งนี้จะต้องมีความพิเศษบางอย่าง ที่ดีเด่นและมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการโดยรวม ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่ TMA นำมาใช้คัดเลือกองค์กร SMEs เพื่อมอบรางวัลการันตีคุณภาพให้ นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ อีกหลายประการ คำถาม คือ อะไรเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จดังกล่าว ศิริพงษ์ สมบูรณ์กรรมการผู้จัดการ ดี-แลนด์ กรุ๊ปฯ น่าจะเป็นผู้ให้คำตอบได้ดีและชัดเจนที่สุด

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

“หัวใจสำคัญที่ทำให้เราได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นเพราะการมีหลักคิดของการทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน โดยเน้นในเรื่องธรรมาภิบาล และคิดเริ่มทำอะไรจากการให้ คือนอกจากไม่ทำอะไรให้เป็นภาระของสังคมแล้ว ยังต้องรู้จักให้ด้วย เมื่อเราคิดเช่นนี้ สิ่งที่เราให้จึงต้องมีคุณภาพ ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้  ดี-แลนด์ ไม่ได้คิดแค่ขายบ้าน แต่เราคิดถึงการให้คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย การสร้างสังคมที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆที่เราทำ รวมถึงการพัฒนาคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพราะคนคือหนึ่งใน Key Success ที่สำคัญขององค์กร จึงเป็นที่มาของ Vision บริษัท “เราจะเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ บนความทันสมัย และคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้องค์กรที่มีจริยธรรม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความสุขของชุมชุน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ” ผ่าน Mission Statement “เราจะส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน และสร้างประโยชน์ร่วมให้กับชุมชน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

Mission Statement ดังกล่าวอาจจะยังมองไม่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก คุณศิริพงษ์ จึงได้อธิบายให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น “จาก Mission Statement ที่ ดี-แลนด์ ยึดปฎิบัติ ได้แตกออกมาเป็น 4 Mission ได้แก่ Customer Happiness เพื่อสร้างคุณภาพมาตรฐานอย่างมืออาชีพ ส่งมอบสินค้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งคุณภาพสินค้าและคุณภาพการบริการ Quality of life พัฒนารูปแบบการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด Excellence Service สร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศทุกจุดบริการ และ Development for Sustainability การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน”

คุณศิริพงษ์ ยังอธิบายต่ออีกว่า แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามแนวทางของ ดี-แลนด์ นั้น จะต้องเริ่มตั้งแต่ Leadership ที่ต้องกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถวางแผนงานได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ต่อมาก็เป็นเรื่องของคน  คนเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้คนอยู่ร่วมกันได้ และต้องมีระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นสากล มีการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีโอกาสก้าวหน้าเติบโต มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีการประเมินผลงานที่เป็นธรรม มีงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างจริงจัง ทั้งในเชิงทักษะการทำงาน และ Soft Skill เพื่อให้เป็น “คนดีนำ และเก่ง” เน้นการทำงานเป็นทีม และมีการสร้างกิจการส่งเสริมความผูกพันกับองค์กร เน้นการบริหารงานแบบ Bottom Up คือพนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัท เมื่อทิศทางชัด มีหลักในการบริหารคนที่ดีแล้ว สิ่งสำคัญอีกเรื่องคือ การสร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็ง การมีระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะทำให้ธุรกิจสามารถขยายงานได้อย่างราบรื่นมาก นอกจากนี้ ยังคงต้องเน้นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ รวมถึงการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ ดี-แลนด์ ยึดเป็นหลักในการบริหารงานและการจัดการที่ดีเลิศ โปร่งใส มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล แต่หากเป็นสิ่งที่รับรู้กันเพียงในองค์กร ไม่ได้สะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ก็อาจจะไม่สามารถทำให้คณะกรรมการ TMA เทคะแนนและมอบรางวัลให้ได้ ซึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องดังกล่าวนั้น คุณศิริพงษ์ เล่าให้ฟังว่ามีให้เห็นมากมาย อาทิ การบริหารงานแบบรับรู้เป้าหมายร่วมกัน โดยการประกาศกลยุทธ์หลักองค์กรให้กับระดับ Management ในทุกปี เพื่อให้แต่ละฝ่ายไประดมสมองกันในทีมคิดกลยุทธ์ และ Action Plan เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักองค์กร และก็มีวัน CEO พบพนักงานในวันแรกๆ ของทุกปี เพื่อให้ทั้งบริษัทได้ทราบทิศทาง เป้าหมาย และสิ่งที่บุคลากรเหล่านั้นจะได้รับผลตอบแทนในทุกๆ ปี  ทั้งในรูปแบบโบนัส และ Incentive ท่องเที่ยว การบริหารกลุ่มรายได้ จะเน้นการมีรายได้จาก 2 กลุ่มคือการขายที่อยู่อาศัย และรายได้ประจำ Recurring Income เพื่อให้ธุรกิจมีการกระจายความเสี่ยง และกระจายไปในหลาย Location ที่มีศักยภาพ มีทีม Internal Audit ที่ทำงานกับทุกฝ่าย เพื่อกำหนดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทั้งองค์กร รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้ มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เป็นสากล ทั้งในด้านการบริการค่าตอบแทนเป็นธรรม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการสำรวจทุกปี ได้รับความก้าวหน้า มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีการประเมินผลงานที่เป็นธรรม มีงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างจริงจัง ทั้งในเชิงทักษะการทำงาน และ Soft Skill เพื่อให้เป็นคนดีและเก่ง เน้นการทำงานเป็นทีม และมีการสร้างกิจการส่งเสริมความผูกพันกับองค์กร เช่น การไปสัมมนานอกสถานที่ เพื่อตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กร CARE(SS) กิจกรรม Warm Up Party ทุกครั้งที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ การบริหารงาน Bottom Up คือให้พนักงานนำเสนอความคิดเห็นร่วมทำแผนกลยุทธ์ของฝ่าย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่เป็นธรรมถูกต้อง

ขณะที่ด้านการบริหารการตลาด  ความเป็น Excellence คือ มีการกำหนด Zone ที่มีศักยภาพที่จะทำโครงการที่ชัด ทำให้เกิดการ Focus มากขึ้น  บริษัทมีการวางแผนทำตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลและทางภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความต้องการซื้อสูง ซึง ทั้ง 2 พื้นที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ แล้วเจาะลึกลงไปใน Product ที่มีความต้องการสูง และวางตำแหน่งของสินค้าในระดับที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยทุกอย่างจะมาจากผลการสำรวจและวิจัยตลาด และนำมาระดมสมองกันพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ผ่านการพัฒนาสินค้าของทีม BD (Business Development) และการสร้างแบรนด์ด้วยแนวคิดหลัก “Caring is Sharing” ด้วยความเชื่อที่ว่า “การแบ่งปันคือความใส่ใจที่ดีที่สุด” ที่ทาง ดี-แลนด์  มุ่งมั่นตั้งใจที่จะ “ใส่ใจ” ในทุกรายละเอียดของลูกค้า ตั้งแต่ก่อนที่จะซื้อบ้านยันโอนบ้านและเป็นลูกบ้าน หนึ่งในครอบครัวเดียวกับเรา โดยมี “น้องอบอุ่น” เป็นทีมบริหารหลังการขายและลูกค้าสัมพันธ์ที่จะคอยดูแลลูกบ้านอย่างใกล้ชิดในทุกๆเรื่อง ทั้งกิจกรรม Customer Engagement เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกบ้าน หลากหลายกิจกรรมตลอดทั้งปี รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยต้องได้ผลคะแนนความพึงพอใจ มากกว่า 85% ขึ้นไป เพื่อนำผลที่ได้รับมาพัฒนากิจกรรมและโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีต่อไป

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ความเป็น Excellence คือ “บริษัทมีแนวคิดการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายและเช่า เพื่อสร้างรายได้ประจำเป็นการกระจายความเสี่ยงธุรกิจ ให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน มีการวาง Positioning ในระดับที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด โดยใช้ผลจากการ Research เป็นข้อมูลตัดสินใจ” และบนทำเลที่ดีทุกโครงการ การก่อสร้างเน้นคุณภาพ ด้วยการใช้คู่มือมาตรฐานการก่อสร้าง WI ของบริษัท และนำระบบ ISO ซึ่งเราได้ Certificated ISO ต่อเนื่องมาเกือบ 10 ปี ในการทำงาน โดยมีการตรวจ Double Check ทีมก่อสร้างตรวจสอบผู้รับเหมา และทีม QC ตรวจสอบฝ่ายก่อสร้าง ทุกอย่างผ่านระบบ IT ด้านนวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความเป็น Excellence คือ การ Design เป็นแบบโมเดลสำเร็จ ใน Function ห้องต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและไม่เสียเศษวัสดุ ประหยัดต้นทุน

นอกจากนี้  ดี-แลนด์ ยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะต่อยอดความยั่งยืนในการอยู่อาศัย ด้วยการใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงาน “ECO & Energy Saving Materials” ในการก่อสร้าง ด้วยการใช้วัสดุที่ช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นฉนวนกันความร้อน กระจกตัดแสง เพื่อลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ รวมทั้ง ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และการวางตัวโครงสร้างบ้านให้สอดคล้องกับทิศทางแดดและลม การใช้ระบบ Precast มาใช้ในการสร้างบ้านในโครงการ ซึ่งจะช่วยในเรื่องคุณภาพ ลดการใช้แรงงาน และลดระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้ประหยัดต้นทุนในเรื่องของดอกเบี้ยจ่าย และสามารถบริหาร Cash Flow ได้ดี แผนอนาคต จะทำระบบห้องจำลอง Mock up Room เพื่อทดสอบและลดความผิดพลาดก่อนนำมาใช้งานจริง การนำระบบ IT มาช่วยในการบริหารจัดการทุกส่วน ตั้งแต่หลังบ้านจนถึงหน้าบ้าน โดยทั้งที่พัฒนาโดยบุคลากรภายใน และร่วมพัฒนากับบริษัทภายนอก ภายใต้ Concept  “Smart – Service – Support”

ทั้งหมดนี้ อาจจะเป็นคำตอบที่สามารถยืนยันได้ถึงมาตรฐานรางวัล ที่ ดี-แลนด์ ได้รับจาก TMA  ไม่เพียงเท่านี้ ดี-แลนด์ ยังได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสาคร จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน ในปี 2559 และ 2560 นี่คงเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ถึงความตั้งใจในการเป็นองค์กรที่ดีได้ไม่แพ้กัน


You may also like