HomePR Newsซีพีเอฟ หนุนคู่ค้าเพิ่มศักยภาพการเติบโตยั่งยืน ก้าวสู่ Net-Zero เปิดตัว โครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” [PR]

ซีพีเอฟ หนุนคู่ค้าเพิ่มศักยภาพการเติบโตยั่งยืน ก้าวสู่ Net-Zero เปิดตัว โครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” [PR]

แชร์ :

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดตัวโครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” จับมือคู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การบริหารต้นทุน และพลังงาน ขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สู่ Net-Zero

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด ด้านจัดซื้อกลาง และ นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง ร่วมสื่อสารและเปิดตัวโครงการ “เอส เอ็ม อี เอ็กซ์ ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก” แก่ คู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งเป็นโครงการที่ซีพีเอฟริเริ่มขึ้น เพื่อใช้ศักยภาพของซีพีเอฟ ช่วยส่งเสริมคู่ค้า SMEs เพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน การบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คู่ค้า SMEs มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

นายพีรพงศ์ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อองค์กร Science Based Target Initiative (SBTi) ช่วยภาคธุรกิจในการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกโดยอ้างอิงจากหลักการภูมิอากาศวิทยา (climate science) สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยซีพีเอฟ ได้กำหนดให้ใช้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของซีพีเอฟ ในปี 2020 เป็นปีฐาน เพื่อวางแผนและกำหนดเป้าหมายของซีพีเอฟทั่วโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net-Zero รวมทั้ง ผนึกพลังกับคู่ค้าธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานเพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ช่วยให้คู่ค้า SMEs มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่ร่วมกัน และดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินโครงการฯ คู่ค้า SMEs ที่เข้าร่วมจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการผลิตที่ทันสมัยของโรงงานแปรรูปอาหาร และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ (CPF RD Center) เรียนรู้การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพิ่มทักษะการลดต้นทุนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมกันนี้ ซีพีเอฟจะดำเนินการส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำพัฒนาโครงการในการปรับปรุงด้านต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการเปิดรับ คู่ค้า SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ และจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2566


แชร์ :

You may also like