ส่องธุรกิจ “เงินติดล้อ” กับการเติบโตที่ยั่งยืน ไปพร้อมกับชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่ม Unbanked

แม้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินได้ถูกพัฒนาขึ้นมามากมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้คนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น แต่รู้หรือไม่ว่า … ปัจจุบันคนไทยจำนวน 18% ยังไม่มีบัญชีธนาคาร (Unbanked) และส่วนใหญ่กว่า 61% เป็นกลุ่มที่มีบัญชีธนาคาร แต่ไม่สามารถเข้าถึงบริการอื่น ๆ อย่างสินเชื่อหรือบัตรเครดิตได้ (อ้างอิงจาก World Bank Findex ในปี 2560) โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอและมักจะได้รับค่าจ้างต่ำกว่าแรงงานในระบบ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 55% ของผู้มีงานทำ

- Advertisement -

จากข้างต้นจึงเป็นเหตุผลทำให้ “ตลาดสินเชื่อนอกระบบ” ในประเทศไทย มียอดสินเชื่อคงค้างสูงถึง 1 ล้านล้านบาท (อ้างอิงจากโอลิเวอร์ ไวแมน) หรือคิดเป็นประมาณ 7-17 เท่าของตลาดสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งถือว่ามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสินเชื่อผู้บริโภคประเภทอื่น ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ สินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นต้น

หากมองดี ๆ แล้ว ประชากรที่มีรายได้ต่ำหรือรายได้ไม่แน่นอน เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ (Long tail segment) และถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับผู้ให้บริการด้านการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non-Bank) ซึ่งสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว

ส่องกลยุทธ์ “เงินติดล้อ”

บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR เป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งมุ่งเน้นการทำธุรกิจภายใต้แนวคิดสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสแก่ผู้คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ทั้งเงินติดล้อและสังคมไทยเติบโตไปพร้อมกันได้

ปัจจุบันเงินติดล้อมีการให้บริการในหลากหลายช่องทาง (Omni-Channel) ทั้งเครือข่ายสาขาที่มีมากกว่า 1,000 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 74 จังหวัดทั่วประเทศ การส่งต่อลูกค้าให้แก่เครือข่ายตัวแทน การขายผ่านโทรศัพท์ ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกมือสอง สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา คอลล์เซ็นเตอร์ รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์, Facebook, Line Official Account TIDLOR, และแอปพลิเคชันเงินติดล้อ

เงินติดล้อมีธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม ดังนี้

  • ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งเงินติดล้อมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 เมื่อคำนวณจากยอดหนี้คงค้างในปี 2562 (อ้างอิงจากข้อมูลโอลิเวอร์ ไวแมน) โดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 16% เงินติดล้อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ นอกจากนี้ ยังมีบัตรกดเงินสดหมุนเวียนที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง จากการกดเงินสดที่ตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์คู่ค้าทั่วประเทศ
  • ธุรกิจนายหน้าประกันภัย เงินติดล้อเป็นหนึ่งในผู้นำสามรายแรกในประเทศไทยในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้แก่รายย่อย โดยเงินติดล้อมีเจ้าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จึงสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันโรคมะเร็ง ฯลฯ โดยปัจจุบันเงินติดล้อมีผลิตภัณฑ์จากบริษัทประกันภัยพันธมิตร 18 ราย

แม้จะเป็นเบอร์ 1 ในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทย เมื่อคำนวณจากยอดหนี้คงค้างในปี 2562 แต่เงินติดล้อยังคงให้ความสำคัญกับการวางกลยุทธ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ ผ่านการขยายสาขาอีก 500 สาขาภายในปี 2566 เพิ่มตัวแทนและพนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ บวกกับการจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มทางการเงินที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย (Financial Supermarket) และผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม และนำความทันสมัยของนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น

เช่นเดียวกับธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่เงินติดล้อเน้นการสร้างความรู้จักให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย การขยายผลิตภัณฑ์ ขยายฐานลูกค้า และให้บริการธุรกรรมแบบครบวงจรผ่านช่องทางออนไลน์และโมบายแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ เงินติดล้อยังเตรียมร่วมมือกับคู่ค้าประกันภัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับลูกค้าของบริษัทฯ โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี Insure-tech อย่างแพลตฟอร์มอารีเกเตอร์ (Areegator) ระบบเสนอขายประกันออนไลน์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผ่านเครือข่ายนายหน้าอิสระ

โดยเร็ว ๆ นี้ เงินติดล้อกำลังจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และปรับโครงสร้างเงินทุน เพื่อช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างโอกาสทางการเงินแก่คนในสังคม

สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.tidlorinvestor.com

References

– ร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ บมจ.เงินติดล้อ ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

https://www.investopedia.com/terms/u/underbanked.asp

Disclaimer

ข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงเขตแดนและอาณาเขต มลรัฐใด ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตการปกครองพิเศษกรุงวอชิงตัน) และข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหรือคำชี้ชวนเพื่อการซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ที่อ้างถึงหรือกล่าวถึงในข้อมูลนี้ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) ทั้งนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวไม่อาจถูกเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะเป็นกรณีที่เป็นไปตามข้อยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนภายใต้ the Securities Act และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา