GC ขึ้นชั้นระดับ LEAD Global Compact UN ชูเคสองค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก [PR]

หลายปีมาแล้วที่ประเทศต่างๆ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่มีมิติในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างรายได้จากการค้าและการส่งออกเท่านั้น แต่ยังมองถึงการพัฒนาที่ที่มีมิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม มาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืน ผ่านแนวทางร่วมกันของ องค์การสหประชาชาติที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลกตระหนักและ ร่วมกันนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างพลังในการยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

- Advertisement -

แนวทางการพัฒนาที่สำคัญได้สนับสนุนให้องค์กรที่เป็นสมาชิก มีทิศทางยุทธศาตร์ และดำเนินงานตามหลักการสากล 10 ประการ ที่ครอบคลุม 4 ด้านที่สําคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต รวมไปถึงการดำเนินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม ซึ่งองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยได้เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการนี้ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกจัดตั้งเครือข่ายในประเทศไทย”United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact  เพื่อไปสู่เป้าหมายการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs)  โดย UN Global Compact  ซึ่งในประเทศไทย บริษัท พีทีที  โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ในฐานะที่เป็นสมาชิกได้ปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และได้เป็นองค์กรไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) จาก 37 องค์กรทั่วโลก จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งขยายผลไปยังโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลก

สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาวิกฤติโลก ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา โดยGC ได้เข้าไปช่วยบรรเทาสถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่คนไทยอย่างเร่งด่วน ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศ และขยายผลไปยังประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตภัณฑ์ หน้ากากผ้าอัพไซคลิ่ง  เสื้อกาวน์สำหรับคุณหมอและพยาบาลแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ชุด PAPR ตู้โควิเคลียร์ ฯลฯ

นับเป็นความภาคภูมิใจของ GC และยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ด้วยการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรเป็นองค์กร Zero COVID-19 Case นอกจากนี้ ยังเป็นที่พึ่งพิงที่ช่วยให้ประชาชนในประเทศไทยมีสาธารณสุขที่ดี เพื่อรับมือไวรัสโควิด-19 อีกด้วย  ทำให้วันนี้ GC ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมและอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา และพร้อมแบ่งปันความสำเร็จนี้ในเวทีระดับโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาธุรกิจไปสู่องค์กรและภาคส่วนอื่นๆเพื่อร่วมกันพัฒนาสู่ความยั่งยืน

Click เพิ่มเติม https://www.pttgcgroup.com/th/media/video/covid-19-information-hub/1493