UIH ขึ้นแท่นรับรางวัลผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงในประเทศไทยแห่งปี 2013 [PR]

 

UIH  Award

- Advertisement -

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณจีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) รับรางวัลสุดยอดองค์กรผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงในประเทศไทยแห่งปี 2013 Thailand Data Communications Service Provider of the Year) ได้รับเกียรติจาก Mr. Manoj Menon, Partner & Asia Pacific Managing Director, Frost & Sullivan เป็นผู้มอบรางวัล UIH ถือเป็นองค์กรรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากงานประกาศรางวัลระดับโลก 2013 Frost & Sullivan Best Practices Award ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดขึ้นโดย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากผลการวิจัยเชิงลึก และกระบวนการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ผนวกกับความสามารถและความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจขององค์กรใน 5 ด้าน ได้แก่ Growth Strategy Excellence, Growth Implementation Excellence, Degree of Innovation with Products and Technologies, Leadership in Customer Value และ Leadership in Market Penetration

ด้วยหลักเกณฑ์ที่นำมาพิจารณาคุณสมบัติของ UIH ทั้ง 5 ด้านข้างต้น จึงมั่นใจได้ถึงศักยภาพและประสบการณ์ของ UIH ที่มีการเติบโตของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองธุรกิจองค์กร ทั้งยังเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความสำเร็จและความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจของ UIH อย่างแท้จริง