คนกรุงเทพฯ สารภาพ 10 เรื่องกังวลใจมากที่สุด

 

- Advertisement -

สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย (TMRS) เปิดเผยผลสำรวจ “ThaiView”  พบว่า ความเชื่อมั่นของคนกรุงเทพต่อสภาวะเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน โดย 54% ของคนกรุงเทพ กล่าวว่า ค่อนข้างเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมากว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจ ThaiView เมื่อต้นปี 2555 พบว่า มีผู้ที่เชื่อมั่นมากขึ้นถึง 15% และสัดส่วนของผู้ที่เชื่อมั่นก็นับว่ามากสุดในรอบ 5 ปี  ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายการเพิ่มค่าแรงและเชื่อมั่นว่าการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลต่อราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ยังสูง  ส่วนนโยบายการคืนภาษีให้แก่ผู้ที่ซื้อรถคันแรกก็ทำให้คนกรุงเทพกังวลต่อปัญหาจราจร  ผลการสำรวจ พบว่า มีจำนวนผู้ที่กังวลถึง 35% เพิ่มจากผลการสำรวจเมื่อต้นปีที่มีเพียง 20% ด้วยจำนวนรถเพิ่มขึ้น แต่พื้นผิวถนนไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่กลับลดลงจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

โดยเหตุผลที่ทำให้คนกรุงเทพมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ  5  อันดับแรกได้แก่   รายได้เพิ่มขึ้น/รายได้มั่นคง/เศรษฐกิจดีค่าแรงเพิ่มขึ้น/มีรายได้แน่นอน  63.6% ,  มีอาชีพที่มั่นคง/คนในครอบครัวมีอาชีพมั่นคง  19.2% , มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย/การเงินคล่องตัว  12.1%  , การเมืองมั่นคง/ไม่มีปัญหาการขัดแย้งทางการเมือง/ไม่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนรัฐบาล 6.1%  และ  รัฐบาลสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี  4.2%

 

นอกจากนี้งานวิจัย ThaiView ยังถามลึกไปถึงสิ่งที่สร้างความกังวลใจให้คนกรุงเทพฯ  10  อันดับดังนี้

1 ปัญหายาเสพติด  60%

2 ราคาสินค้าและพลังงานแพง  56%

3 ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ  42%

4  ปัญหาจราจร  35%

5 การมีเงินไม่เพียงพอเลี้ยงชีพ  31%

6  การเอาเปรียบผู้บริโภค  26%

7  ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  21%

8 ความเสื่อมถอยด้านศีลธรรมและจริยธรรมในสังคม  21%

9 ปัญหาอาชญากรรม และการกระทำผิดกฏหมาย  20%

10 การโกงกินของข้าราชการ/ปัญหาคอรับชั่น 17% (จากเดิมที่ไม่เคยติดอันดับมาก่อน)

 

 

ThaiView คืออะไร ??

งานวิจัย ThaiView  เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางการตลาดในประเทศไทย โดยจัดทำการวิจัยเพื่อศึกษาทัศนคติของคนกรุงเทพฯในประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และ นำเสนอความเห็นของคนกรุงเทพซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการและเอกชน ในการพัฒนาและปรับปรุงสังคม คุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่สอดคล้องต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชน   กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เป็นประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  อายุ 18 ปีขึ้นไป  ช่วงเวลาเก็บข้อมูล 11-29 ต.ค. 55

 

Comments are closed.