Tag: ThaiView

สมาคมวิจัยฯ เผย คนกรุงเทพคิดสั้น เตรียมซื้อบ้าน-รถ

หลังจากคราวก่อน Brand Buffet ได้รายงาน 10 อันดับความกังวลใจของคนกรุงเทพฯ(คลิกอ่าน)  จากรายงานผลการวิจัย ThaiView ของ สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย  สิ่งที่น่าสนใจจากผลการวิจัยก็คือ  ความสนใจของคนกรุงเทพฯ  ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ(37%) การเมือง(37%) และการท่องเที่ยว(35%) แต่ในเรื่องการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต คนกรุงเทพยังให้ความสนใจไม่มาก อาทิเรื่องอาเซียน(5%) และเรื่องการลงทุนทางการเงินเพื่ออนาคต(5%) (ซึ่งหมายถึงคนกรุงเทพฯมองแค่เฉพาะหน้า ไม่ได้มองการณ์ไกล)หากลงลึกไปถึงเรื่องการจับจ่ายใช้สอย 50% ของคนกรุงเทพกล่าวว่ามีแผนจะซื้อ ซึ่งเพิ่มจากการสำรวจของสมาคมฯเมื่อต้นปีนี้มีจำนวน 46%...

คนกรุงเทพฯ สารภาพ 10 เรื่องกังวลใจมากที่สุด

 สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย (TMRS) เปิดเผยผลสำรวจ “ThaiView”  พบว่า ความเชื่อมั่นของคนกรุงเทพต่อสภาวะเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน โดย 54% ของคนกรุงเทพ กล่าวว่า ค่อนข้างเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมากว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจ ThaiView เมื่อต้นปี 2555 พบว่า มีผู้ที่เชื่อมั่นมากขึ้นถึง 15% และสัดส่วนของผู้ที่เชื่อมั่นก็นับว่ามากสุดในรอบ 5 ปี  ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายการเพิ่มค่าแรงและเชื่อมั่นว่าการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลต่อราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ยังสูง...
- Advertorial -