Homesingles brazilairasia Academy เปิดบ้านนำวิธีคิดแบบโลคอสต์โมเดล ต่อยอดเวิร์คช้อปพัฒนาผู้นำอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลาย [PR]

airasia Academy เปิดบ้านนำวิธีคิดแบบโลคอสต์โมเดล ต่อยอดเวิร์คช้อปพัฒนาผู้นำอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลาย [PR]


airasia Academy จัดกิจกรรม DRILL YOUR PURPOSE BOOTCAMP ครั้งที่ 1 “People-Purpose-Performance” นำเสนอการถอดบทเรียนจาก “สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก” เพื่อสร้างสรรค์องค์กรอย่างยั่งยืน ชูเวิร์คช้อปเสริมทักษะผู้นำเพื่อพัฒนาคน สร้างทีม กิจกรรมจำลองการรับมือการจัดการวิกฤต และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบของตัวเอง พร้อมเปิดรับให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในรูปแบบทั้ง “Talk Tour Team” โดยใช้ประสบการณ์และความรู้ในรูปแบบของแอร์เอเชียมาแบ่งปันสร้างกิจกรรมแบบไร้ข้อจำกัด

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า airasia Academy ก่อตั้งมาด้วยวัตถุประสงค์หลักที่จะเป็นสถานที่ฝึกบุคลากรทางการบินที่ครบวงจร มีอุปกรณ์และความพร้อมรองรับการฝึกทั้งนักบิน ลูกเรือ หรือแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน รวมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆ เช่น การฝึกด้านความปลอดภัย ปฐมพยาบาล เป็นต้น ซึ่งนอกจากการฝึกให้กับบุคลากรของแอร์เอเชียเองแล้ว สถานที่และอุปกรณ์ฝึกอบรมดังกล่าว ยังเปิดรับให้บริการกับสายการบินต่างๆ ที่ต้องการฝึกด้วยเช่นเดียวกันเพื่อผลิตบุคลากรด้านการบินได้ตามมาตรฐานสากล

นอกจากรองรับธุรกิจการบินแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ Soft Skill ต่างๆ ที่สามารถพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้รอบด้านมากขึ้น ขณะนี้ยังได้ขยายออกไปสู่บุคคลภายนอก ซึ่งมีหลากหลายองค์กรเอกชน รัฐบาลรวมถึงสถาบันการศึกษาให้ความสนใจและเข้ามาศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะความเป็นผู้นำเพื่อความยั่งยืน

“แอร์เอเชียเราผ่านวิกฤตที่ท้าทายอย่างมากมาย มีประสบการณ์ทั้งดีและร้าย และองค์กรก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนจนมาถึงปัจจุบัน เราถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์เหล่านี้มาส่งมอบประสบการณ์และร่วมสร้างคุณค่าต่อยอดกับหลายองค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เราจึงนำไปพัฒนาเป็นเวิร์คช้อปต่างๆ เพื่อให้บริการกับบุคคลภายนอก หรือองค์กรเอกชนนอกเหนือจากธุรกิจการบินได้เข้ามาเรียนรู้ได้” นางสาวทอปัด กล่าว

นายวินธัส ดาโอะ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอำนวยการบิน กล่าวว่า การตรงต่อเวลา ถือเป็นหัวใจหลักของแอร์เอเชีย ซึ่งวิธีคิดสามารถถ่ายทอดส่งต่อเป็นองค์ความรู้ได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่เราสร้างเป้าหมายการให้บริการผู้โดยสารอย่างตรงต่อเวลาร่วมกัน ทำให้ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างนวตกรรมราคาประหยัดที่สร้างสรรค์กันเองภายใน การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จนทำให้การตรงต่อเวลานั้น กลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของเราที่ส่งผลดีต่อทั้งพนักงานเอง และการทำงาน

กัปตันกุลวรรธน์ ลอยกุลนันท์ ผู้จัดการส่วนงานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย กล่าวว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นกลไกที่สร้างความปลอดภัยในการให้บริการทุกเที่ยวบิน โดยเฉพาะอย่างเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ ทั้งนักบิน ลูกเรือ และผู้โดยสารจำเป็นต้องสื่อกัน เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหน ทุกคนควรจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ไทยแอร์เอเชียได้พัฒนาจุดเเข็งจากการสร้างองค์ความรู้ในฐานะผู้นำสายการบินราคาประหยัด (low cost model) ซึ่งเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน สู่การต่อยอดเวิร์คช้อป พร้อมตอบสนองกลุ่มลูกค้า โดยแบ่งเป็นหลักสูตรสำคัญคือ

การทำ Team Building สร้างการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกันระหว่างการทำงาน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหา นำองค์ความรู้ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกฝนลูกเรือ มาปรับให้ผู้เรียนได้อยู่ในสถานการณ์จริง และสนุกสนานไปกับฝึกสอน

การเรียนรู้รับมือกับการจัดการวิกฤต เนื่องจากแอร์เอเชียเรามีประสบการณ์การในการรับมือวิกฤตที่หลากหลาย และมีการฝึกซ้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตกันอยู่อย่างต่อเนื่อง เราจึงพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ และแนวคิดการจัดการกับวิกฤตต่างๆ เช่น การสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต การจัดการบริหารงานในช่วงวิกฤต หรือการจัดการกับบุคลากรในองค์ในช่วงเวลาวิกฤต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้องค์ผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายมาได้

การสร้างวัฒธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน ปลูกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืนที่ง่ายและลงมือทำได้จริง ผ่านทักษะการเล่าเรื่อง Storytelling พร้อมเรียนรู้หาวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม และวางแผนพัฒนาให้กับพนักงานจนกลายเป็น DNA ขององค์กร

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือออกแบบหลักสูตรเฉพาะองค์กร/หน่วยงานได้ที่ taa_bd_academy@airasia.com หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 02-562-5700 ต่อ 5961


You may also like