“ชาวสวนยาง” ขอผ่อนปรนเคอร์ฟิว กระทบเวลากรีดยาง หวั่นขาดรายได้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ออกหนังสือด่วนที่สุดถึง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ศบค.) ขอผ่อนปรนการเคอร์ฟิว หลังมีการประกาศห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00 น. – 04.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลากรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยาง หวั่นกระทบอาชีพชาวสวนยาง ขาดรายได้เลี้ยงปากท้อง 

- Advertisement -

คุณขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากมีการประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ทาง กยท. ได้รับทราบถึงมาตรการดังกล่าวว่าส่งผลกระทบถึงเกษตรกรชาวสวนยางในการประกอบอาชีพ เพราะห้วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาออกกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยาง ทำให้ขาดรายได้ จึงรีบนำข้อพิจารณาดังกล่าวเรียนปรึกษาไปยัง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคุณประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และได้ออกหนังสือขอผ่อนปรนไปยัง (ศบค.) ว่าเกษตรกรชาวสวนยางมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปกรีดยางพาราในเวลาที่กำหนดห้าม

อาชีพชาวสวนยาง ต้องกรีดยางในเวลาดังกล่าว ซึ่ง กยท. รับรู้ถึงปัจจัยนี้ จึงได้เร่งทำหนังสือเพื่อขอผ่อนปรนไปยัง (ศบค.) และได้รับการผ่อนปรนว่าสามารถออกกรีดยางได้ตามปกติ เพียงแต่ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้รับทราบ อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและรักษาสุขอนามัย เพื่อยุติการแพร่เชื้อ และทำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด” รักษาการ ผวก. กล่าวทิ้งท้าย