ครบรอบ 10 ปี งานวิจัยจาก “จุฬาฯ” กับ 15 สุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย และ 6 สุดยอดแบรนด์อาเซียน 


หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ Master in Branding and Marketing (MBM)     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019” ให้แก่สุดยอด     แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2562 เพื่อขยายองค์ความรู้เรื่องคุณค่าแบรนด์องค์กร สู่การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน

- Advertisement -

ในปีนี้ ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) 2 หัวเรือใหญ่ของงานประกาศผลรางวัลนี้ เปิดเผยว่าปี พ.ศ. 2562 คณะผู้วิจัยยังพัฒนาผลงานวิจัยวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรทั้งในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจทั้งภูมิภาคตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในประเทศและในภูมิภาค

โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เป็นการนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เป็นสูตรที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงิน

ปีนี้นับเป็นปีที่ 10 สำหรับประเทศไทย ที่อาจารย์ทั้งสองได้ประกาศผลงานวิจัยการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรของไทยในหมวดธุรกิจต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ในปีนี้มีแบรนด์องค์กรไทยที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands อย่างต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน เข้ารับรางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย (Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame 2019) 6 บริษัท ได้แก่ กรุงเทพประกันชีวิต, โรงแรม เซ็นทรัล พลาซา,  ท่าอากาศยานไทย, กรุงเทพดุสิตเวชการ, เซ็นทรัลพัฒนา และ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยในปีนี้ (Thailand’s Top Corporate Brands 2019) มีจำนวน 15 บริษัท จาก  15 หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม, ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, วัสดุก่อสร้าง, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและสาธารณูปโภค, พาณิชย์, การแพทย์, สื่อและสิ่งพิมพ์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, ขนส่งและโลจิสติกส์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

ส่วนสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN’s Top Corporate Brands 2019) ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 2   ที่คณะผู้วิจัยได้ประกาศผลงานวิจัย ซึ่งในปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนมีตลาดหลักทรัพย์ ใน 6 ประเทศ ได้แก่  มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา CBS Valuation ทำให้ “คุณค่าแบรนด์องค์กร” ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเลข ทำให้ง่ายต่อการสื่อสาร และสามารถนำไปใช้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจและสังคม ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ งานวิจัยนี้ถือว่าเป็นการบุกเบิกงานวิจัยด้านการวัดแบรนด์องค์กรในประเทศไทย และได้รับการยกย่องเป็นงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557