Tag: Master in Branding and Marketing

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

ถอดรหัส 6 Mindsets “แมคคินซีย์” แก้ปัญหาโควิด กับ 4 การตลาดใหม่จากห้องเรียน “เคมบริดจ์”

ตลอดปี 2563 ยาวมาถึงปี 2564 สถานการณ์ COVID-19 คือปัจจัยสำคัญ ทำให้ธุรกิจอยู่บนความไม่แน่นอน การจะฝ่าฟันอุปสรรคครั้งใหญ่นี้ไปให้ได้ ต้องสร้างวิธีคิดใหม่ (Mindset) ในการแก้ปัญหา แล้วนำมาใช้บริหารจัดการธุรกิจ เรียนรู้การตลาดใหม่ๆ ในวันที่ผู้บริโภคไม่เหมือนเดิมมาดูมุมมองจากที่ปรึกษาด้านการบริหารชั้นนำของโลก McKinsey & Company ที่ได้ออกบทวิเคราะห์และองค์ความรู้ใหม่ในปี 2021 เรื่อง 6 Mindsets วิธีคิดในการแก้ปัญหา...

ครบรอบ 10 ปี งานวิจัยจาก “จุฬาฯ” กับ 15 สุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย และ 6 สุดยอดแบรนด์อาเซียน 

หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ Master in Branding and Marketing (MBM)     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019” ให้แก่สุดยอด  ...
- Advertorial -