Homelas vegas hook up sitesจุฬาฯ ประกาศรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands แบรนด์องค์กรมูลค่าสูงสุด ปี 2023

จุฬาฯ ประกาศรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands แบรนด์องค์กรมูลค่าสูงสุด ปี 2023

แชร์ :

จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 กับการมอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดของประเทศไทยและอาเซียน ประจำปี 2023 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล แห่งหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าคณะผู้วิจัยการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร ได้สร้างเครื่องมือ CBS Valuation เพื่อวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นเครื่องมือแรกของประเทศไทย

ปี 2566 แม้สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบในวงกว้าง แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำวิจัยประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในไทยและใน ASEAN มาคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี คำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นตัวเลขทางการเงินโดยใช้สูตร CBS Valuation ที่พัฒนาขึ้น จากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี

ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

สรุปองค์กรในไทยที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ปี 2023

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2023 มีองค์กรได้รับรางวัล 14 บริษัท และมูลค่าแบรนด์องค์กร

1. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม : คาราบาวกรุ๊ป มูลค่า 95,839 ล้านบาท

2. หมวดธนาคาร : ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป มูลค่า 29,242 ล้านบาท

3. เงินทุนและหลักทรัพย์ : บัตรกรุงไทย หรือ KTC มูลค่า 92,899 ล้านบาท

4. ประกันภัยและประกันชีวิต : ทีคิวเอ็ม อัลฟา มูลค่า 28,288 ล้านบาท

5. กระดาษและวัสดุการพิมพ์ : ยูไนเต็ด เปเปอร์ มูลค่า 5,933 ล้านบาท

6. วัสดุก่อสร้าง : ไดนาสตี้ เซรามิค มูลค่า 13,752 ล้านบาท

7. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : แอสเสท เวิรด์ คอร์ป หรือ AWC มูลค่า 58,571 ล้านบาท

8. พลังงานและสาธารณูปโภค : กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF มูลค่า 340,700 ล้านบาท

9. พาณิชย์ : โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ มูลค่า 140,118 ล้านบาท

10. การแพทย์ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มูลค่า 94,379 ล้านบาท

11. สื่อและสิ่งพิมพ์ : บีอีซี เวิลด์ (ช่อง 3) มูลค่า 13,246 ล้านบาท

12. ขนส่งและโลจิสติกส์ : ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM มูลค่า 89,418 ล้านบาท

13. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส มูลค่า 13,938 ล้านบาท

14. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น หรือ JTS มูลค่า 51,733 ล้านบาท

2 องค์กรคว้ารางวัล Hall of Fame 2023

ในปี 2023  มีบริษัทที่ได้รับรางวัลหอเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2023 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดติดต่อกัน 5 ปี 2 บริษัท

– บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

– บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ KCE ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 

สรุปรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรอาเซียน

สำหรับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brands 2023 หรือรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) ประจำปี 2023 มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ และมูลค่าแบรนด์องค์กร

1. Bank Central Asia Tbk Pt จากอินโดนีเซีย มูลค่า 46,586 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2. Hong Leong Financial Group จากมาเลเซีย มูลค่า 13,728 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3. SM Investments Corporation จากฟิลิปปินส์ มูลค่า 14,344 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

4. DBS Group Holdings จากสิงคโปร์ มูลค่า 20,402 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

5. Advanced Info Service Plc. จากไทย มูลค่า 9,830 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

6. Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam จากเวียดนาม มูลค่า 10,864 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในปี 2023 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT จากประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2023 หรือรางวัลหอเกียรติยศแห่งอาเซียน เนื่องจาก AOT เคยได้รับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand ในนามของประเทศไทยติดต่อกันถึง 5 ปี

งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจ เพราะผู้บริหารและผู้ลงทุนสามารถทราบมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นตัวเลขทางการเงินและผู้บริหารสามารถพัฒนาแบรนด์องค์กรของตนต่อไปเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

ติดตามพวกเราได้ที่ LINE

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like