Home PR News กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ หนุนพลังงานทดแทนในชุมชน

กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ หนุนพลังงานทดแทนในชุมชน

กว่า 2 ทศวรรษ ที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ด้วยการให้ทุนสำหรับการค้นคว้าวิจัย การสาธิต และนำร่องโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน เป็นโครงการหนึ่งที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินงานโดยกระทรวงพลังงาน ได้ผลักดันให้มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดและชุมชนที่มีความพร้อมทางด้านศักยภาพพลังงาน พื้นที่  และการยอมรับของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านพลังงาน สามารถบริหารจัดการพลังงานในชุมชนตนเองได้  และเป็นแบบอย่างที่แสดงถึงประโยชน์ของการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานระดับพื้นที่และพัฒนาสู่โครงการต้นแบบได้อย่างยั่งยืน

โครงการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนไปแล้วนั้น เช่น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร  ระบบแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสู่ครัวเรือน ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สำหรับเครือข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ประมาณ 2,000 บาท/ปี/ครัวเรือน

การสนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในชุมชนมีส่วนสำคัญ เราจึงสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของทุกคนในอนาคต ทั้งนี้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ยังคงเดินหน้าพัฒนาพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สร้างพลังจากสิ่งไร้ค่า สู่พลังหมุนเวียนไม่รู้จบ สร้างพลังเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้เกษตรกร สร้างพลังเพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อรอยยิ้มของทุกคน  “สร้างให้เป็นจริง ทำให้ยั่งยืน”เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

ติดตามเรื่องราวดีๆและชมคลิปหนังสั้น ที่ทางกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ที่ www.enconfund.go.th; Facebook Enconfund Thailand; YouTube EnconfundThailand

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม