Tag: Enconfund Thailand

กองทุนอนุรักษ์ฯ ปล่อยคลิปหนังสั้น ทะลุ 4 ล้านวิว คลายหลายคำถามว่า “เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เอาไปสร้างอะไรให้ยั่งยืน ” [PR]

จากกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจและมีข้อสงสัยว่า “กองทุนอนุรักษ์ฯ เอาเงินไปสร้างอะไรบ้างนั้น” จากโจทย์นี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงได้จัดทำคลิปหนังสั้น “กองทุนอนุรักษ์ฯ เราทำให้พลังงานไทยยั่งยืน” ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สร้างให้เป็นจริง ทำให้ยั่งยืน” ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล พบว่าได้มีกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี เพียง 7 วัน ยอดวิวกว่า 4 ล้านวิวสำหรับคลิปหนังสั้น...

กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ หนุนพลังงานทดแทนในชุมชน

กว่า 2 ทศวรรษ ที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ด้วยการให้ทุนสำหรับการค้นคว้าวิจัย การสาธิต และนำร่องโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน เป็นโครงการหนึ่งที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินงานโดยกระทรวงพลังงาน ได้ผลักดันให้มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในจังหวัดและชุมชนที่มีความพร้อมทางด้านศักยภาพพลังงาน พื้นที่  และการยอมรับของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านพลังงาน สามารถบริหารจัดการพลังงานในชุมชนตนเองได้  และเป็นแบบอย่างที่แสดงถึงประโยชน์ของการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานระดับพื้นที่และพัฒนาสู่โครงการต้นแบบได้อย่างยั่งยืนโครงการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนไปแล้วนั้น เช่น...

กองทุนอนุรักษ์ฯ โชว์ผลงานผ่านคลิปหนังสั้น “สร้างให้เป็นจริง ทำให้ยั่งยืน” [PR]

ไม่ดูไม่ได้แล้ว !!!  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทำและเผยแพร่คลิปหนังสั้นที่สะท้อนให้เห็นผลงานของกองทุนอนุรักษ์ฯ ในชื่อ “สร้างให้เป็นจริง ทำให้ยั่งยืน ” เพื่อสร้างการรับรู้ผลงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล พบว่าได้มีกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี เพียง 15 วัน ยอดวิวเกือบ 4 ล้านวิวกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุนให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดทำโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง มากว่า...