10 ทักษะตลาดงานทั่วโลกต้องการ ปี 2020 “มนุษย์” ควรเตรียมพร้อมก่อนถูก AI แย่งงาน


เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค “The Fourth Industrial Revolution” หรือ “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4” ผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI), Internet of Things (IoT), นาโนเทคโนโลยี, การพิมพ์ 3 มิติ ฯลฯ

ไม่มีใครต้านทานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ !! และจะมีผลทั้งต่อชีวิตผู้คน, รูปแบบธุรกิจ รวมไปถึง “ตลาดงาน” ที่ในอดีตพึ่งพา “มนุษย์” เป็นหลัก แต่เวลานี้เราเริ่มเห็นบางสายงาน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานมนุษย์ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิผลที่ดีกว่า ในต้นทุนต่ำลง

- Advertisement -

เพราะฉะนั้น ทั้งมหาวิทยาลัย สถานที่บ่มเพาะวิชาความรู้ให้กับนักศึกษา, องค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ กลาง หรือบริษัทเล็ก รวมไปถึงผู้คนทั่วไป ทั้งคนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน และคนที่อยู่ในวัยทำงานแล้ว จะต้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

การเตรียมความพร้อมที่ว่านี้ คือ การพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถ ที่สอดคล้องกับทิศทางของโลกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรมครั้งที่ 4

Top 10 Skills ตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการ 

ในรายงาน “The Future of Jobs” จัดทำขึ้นโดย “World Economic Forum” ได้รวบรวม 10 ทักษะที่ตลาดงานทั่วโลกต้องการ ปี 2020 โดยครอบคลุมทุกสายอาชีพ และทุกระดับการทำงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงระดับบริหารควรมี ประกอบด้วย

1. ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)
3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
4. ทักษะการบริหารจัดการบุคคล (People Management)
5. ทักษะการทำงานร่วมกัน (Coordinating with Others)
6. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
7. ทักษะรู้จักประเมินและตัดสินใจ (Judgment and Decision Making)
8. ทักษะมีใจรักบริการ (Service Orientation)
9. ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
10. ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility)

คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) อธิบายเพิ่มเติมถึงทักษะที่ตลาดงานต้องการในปี 2020 ว่า “ในอนาคตงานบางประเภท จะมีความต้องการกำลังคนน้อยลง เช่น ธุรกิจสื่อออฟไลน์, งานโรงงานบางประเภท ที่ใช้หุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยี AI แทนที่แรงงานคน, ธุรกิจธนาคาร ที่ปัจจุบันจะเห็นว่าจำนวนสาขาธนาคารน้อยลง แต่ความต้องการ Mobile Banking เพิ่มมากขึ้น

แต่ในขณะที่ตำแหน่งงานบางส่วนหายไป ในยุคเทคโนโลยี ก็เกิดงานประเภทใหม่ขึ้นมา เช่น ตำแหน่งงานด้าน Data Security หรือแม้แต่ภาคธุรกิจค้าปลีก ที่ระบบ Big Data มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดสายงาน Data Scientist ทำหน้าที่วิเคราะห์ และตีความข้อมูล

เพราะฉะนั้นหนึ่งในคุณลักษณะของคนทำงาน ที่ผู้ประกอบการต้องการ คือ ต้องมีความยืดหยุ่นทางความคิด ปรับ และเปลี่ยนให้ได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ยึดติดกับความคิด หรือไอเดียเดิมๆ ที่ตัวเองเคยทำมา”