HomeBrand Move !!พิษโควิด “เจอ จ่าย จบ” ปิดฉาก “สินมั่นคงประกันภัย” คลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว

พิษโควิด “เจอ จ่าย จบ” ปิดฉาก “สินมั่นคงประกันภัย” คลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว

แชร์ :

smk covid 2022บทสรุป “สินมั่นคงประกันภัย” กิจการอายุกว่า 70 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเบี้ยประกันภัยโควิด “เจอ จ่าย จบ” ตั้งแต่ปี 2564 จนต้องยื่นเรื่องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งต่อมาศาลได้ยกเลิกคำร้องดังกล่าว ในที่สุดกระทรวงการคลัง มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย “สินมั่นคงประกันภัย”

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

พร้อมทั้งให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการ คปภ.) แต่งตั้งกองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ชำระบัญชี “สินมั่นคงประกันภัย”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) สรุปมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับ “สินมั่นคงประกันภัย” ดังนี้

– เนื่องจาก บมจ.สินมั่นคงประกันภัย มีฐานะและการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเพิ่มทุนและแก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพันและให้มีอัตราส่วนของเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 1 ปี  (ตามคำสั่ง คปภ. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565)

– ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ  คปภ. จึงมีคำสั่งให้ “สินมั่นคงประกันภัย” หยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราว

– บมจ.สินมั่นคงประกันภัย มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน  มีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด แสดงให้เห็นว่า บมจ.สินมั่นคงประกันภัย มีฐานะการเงินไม่มั่นคงและไม่เพียงพอต่อภาระผูกพัน รวมถึงบริษัทไม่มีแนวทางในการแก้ไขฐานะการเงิน มีประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ต้องจ่ายโดยไม่มีเหตุอันสมควรอันทำให้ผู้เอาประกันภัยและประชาชนได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลายประการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย จึงไม่มีความสามารถและความพร้อมที่จะรับประกันภัยและประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้ต่อไป

–  ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

สำนักงาน คปภ. สรุปมาตรการต่าง ๆ รองรับผู้ได้รับผลกระทบจาก บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ดังนี้

–  ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย และเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชีของ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย) ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยประกาศกำหนด โดยการยื่นจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

– กองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชี จะประกาศแจ้งให้ทราบถึงกำหนดวัน เวลา และวิธีการยื่นคำทวงหนี้อีกครั้ง เพื่อให้บรรดาเจ้าหนี้ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด

– เจ้าหนี้ฯ มีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนที่ได้รับการเฉลี่ยจากหลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองที่วางไว้กับนายทะเบียนแล้ว ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท

พิษโควิดปิดฉาก ‘สินมั่นคงประกันภัย’

“สินมั่นคงประกันภัย” เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2494 หรือราว 73 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537 ผู้ถือหุ้นหลักคือกลุ่มดุษฎีสุรพจน์

ย้อนดูผลประกอบการ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

– ปี 2562  รายได้ 11,375 ล้านบาท กำไร 677  ล้านบาท

– ปี 2563  รายได้ 10,413 ล้านบาท กำไร 757 ล้านบาท

– ปี 2564  รายได้ 10,898 ล้านบาท  ขาดทุน 4,753 ล้านบาท

– ปี 2565 รายได้    8,239 ล้านบาท  ขาดทุน 32,759 ล้านบาท

สาเหตุที่ทำให้ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย ต้องปิดฉากธุรกิจ มาจากการรับประกันภัยโควิด “เจอ จ่าย จบ”  ในช่วงกลางปี 2564  ที่สถานการณ์โควิดระบาดอย่างหนัก มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก บมจ. สินมั่นคงประกันภัย ได้ขายประกันภัยโควิดแบบ “เจอ จ่าย จบ” ไปราว 1 ล้านฉบับ 

ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงาน คปภ. ระบุว่ามีประชาชนที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิดทั้งระบบราว 16 ล้านฉบับ มูลค่าสินไหมทดแทนเกือบ 100,000 ล้านบาท

ไม่เพียง บมจ. สินมั่นคงประกันภัย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก่อนหน้านี้  มีบริษัทประกันวินาศภัยของประเทศไทย ที่ต้องปิดกิจการจากผลกระทบจากการขายประกันภัยโควิด “เจอ จ่าย จบ” ไปแล้ว 4 บริษัท คือ เอเชียประกันภัย เดอะวันประกันภัย ไทยประกันภัย และอาคเนย์ประกันภัย

ติดตามพวกเราได้ที่ LINE

อ่านเพิ่มเติม

 


แชร์ :

You may also like