HomeBrand Move !!Gen Z คนรุ่นใหม่ ที่พร้อม “แหกกฎ” ออฟฟิศ?

Gen Z คนรุ่นใหม่ ที่พร้อม “แหกกฎ” ออฟฟิศ?

แชร์ :

shutterstock_work from home wfh child annoy

ผลสำรวจชี้ Gen Z อาจเป็นจอมแหกกฎรุ่นใหม่ในออฟฟิศ หลังมีการเปิดเผยผลการสำรวจของ LRN Corporation ที่พบว่า 22% ของ Gen Z ยอมรับว่าพวกเขาเคยละเมิดกฎของบริษัทที่ตนเองทำงานอยู่ ขณะที่กลุ่ม Baby Boomer มีเพียง 9% ที่ยอมรับว่า เคยทำพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นสถิติที่ต่ำกว่า Gen Z ถึงสองเท่า

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

รายงานนี้มีความสำคัญตรงที่ในปี 2025 กลุ่ม Gen Z จะกลายเป็นพนักงานส่วนใหญ่ของโลกแห่งการทำงาน หรือคิดเป็น 30% ของพนักงานทั่วโลก โดยกลุ่ม Gen Z ได้รับคำนิยามว่า เป็นกลุ่มที่สำเร็จการศึกษาในช่วง Covid-19 ระบาด และเป็นกลุ่มที่มักเรียกร้องเงินเดือนในระดับสูง รวมถึงต้องการมี Work-Life Balance ซึ่งหากไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ พวกเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนงาน

อย่างไรก็ดี ในภาพรวม พบว่า 23% ของพนักงานที่ถูกสำรวจในครั้งนี้ (8,500 คน) ยอมรับว่า การละเมิดกฎเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หากทำให้งานสำเร็จลุล่วง และมีถึง 14% ที่ยอมรับว่าตนเองเคยละเมิดมาตรฐานหรือจรรยาบรรณของบริษัทในปีที่ผ่านมา

ก่อนหน้าที่จะมีผลสำรวจจาก LRN Corporation ปรากฏออกมา ก็เคยมีผลสำรวจของ ResumeBuilder ที่พบว่า นายจ้างส่วนใหญ่กังวลกับการจ้างงาน Gen Z เช่นกัน โดย 80% ของผู้จ้างงานกล่าวว่า พวกเขากังวลเกี่ยวกับการขาดประสบการณ์ของ Gen Z ขณะที่ 58% กังวลเกี่ยวกับทัศนคติที่ไม่เป็นมืออาชีพ และ 63% มองว่า Gen Z พร้อมจะเปลี่ยนงาน

แต่ในภาพรวมเรื่องการทำงาน LRN Corporation พบว่า พนักงานทุก Generation สังเกตเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดย 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าเคยเห็นการประพฤติผิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม เช่น การคุกคาม การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดความปลอดภัยของพนักงาน แต่ 20% ของผู้ที่เห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมบอกว่า ไม่คิดจะรายงานให้หัวหน้าทราบ เพราะไม่คิดว่าบริษัทจะดำเนินการอะไร และ 36% กลัวว่าตนเองจะถูกแก้แค้น

Source


แชร์ :

You may also like