Homelouisville meet upม.ศรีปทุมจัด“ SPU AI Prompt Mini Hackathon 2024” ปั้นเด็กไทยสู่ AI Engineer

ม.ศรีปทุมจัด“ SPU AI Prompt Mini Hackathon 2024” ปั้นเด็กไทยสู่ AI Engineer


chatGPT

ม.ศรีปทุม จัดเวทีแข่งขัน “SPU AI Prompt Mini Hackathon 2024” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างทักษะ AI Engineer โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 300 คน จาก 28 โรงเรียนทั่วประเทศ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AiAT) และ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยี ไซเบอร์ จัดเวทีแข่งขัน “SPU AI Prompt Mini Hackathon 2024” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา  ครั้งแรกของประเทศไทย โดยทีมชนะเลิศได้แก่ทีม Query Crafters 

คุณธนพัฒน์ แช่มเทศ ตัวแทนจากทีม Query Crafters ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่ง SPU AI Prompt Mini Hackathon 2024 เปิดเผยว่า ทีมเกิดจากการรวมตัวกันจากเด็กต่างโรงเรียนคือโรงเรียนศรียาภัยชุมพร และโรงเรียนนานาชาตินิวตัน ที่พบกันในงานประกวด Hackathon ครั้งก่อนได้ชักชวนกันมาเข้าร่วมแข่งขัน การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Prompt Engineer แบบจับมือทำและนำมาประยุกต์ใช้ได้ทัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการคว้าชนะครั้งนี้ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นเข้าเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ AI เพราะมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่มี ความสำคัญกับมนุษย์ ภาคธุรกิจ มากขึ้นเรื่อย ๆ

คุณกนธี บุญมีประกอบ Super AI Engineer Machine Learning Scientist บริษัท ฟินีม่า จำกัด ได้ขยายความเพิ่มเติมถึงอาชีพ AI Engineer ว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ หน้าที่หลัก ๆ คือการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้ พัฒนา และสามารถตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นผู้นำข้อมูลใหม่ ๆ มาพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยตำแหน่งงานด้าน AI Engineer ที่ตลาดแรงงานต้องการนั้นมี 3 ตำแหน่ง ได้แก่

  1. Prompt Engineer
  2. AI and Machine Learning Engineer
  3. Data Engineer

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวปิดท้ายว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก และได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมองเห็นเทรนด์ดังกล่าวจึงได้เตรียมความพร้อมพัฒนาคน เข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อทันต่อการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี AI ในภาคเศรษฐกิจและสังคม ในมิติของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้ AI ชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างบุคลากรด้าน AI Engineer ป้อนให้ทันความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อบ่มเพาะเยาวชน ให้มีความพร้อมศึกษาต่อในสายอาชีพ AI Engineer


You may also like