Homersvp dating site searchSC Asset มุ่งมั่นดูแลพนักงานภายใต้แนวคิด “Thriving Together” เพื่อการเติบโตเคียงข้างกัน [PR]

SC Asset มุ่งมั่นดูแลพนักงานภายใต้แนวคิด “Thriving Together” เพื่อการเติบโตเคียงข้างกัน [PR]

แชร์ :

SC Asset บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ผู้นำ Living Solutions Provider ได้สร้างสรรค์แนวทางการดูแลพนักงานภายใต้แนวคิด “Thriving Together” เพื่อดูแลพนักงานให้เติบโตเคียงข้างลูกค้า สิ่งแวดล้อม และองค์กรอย่างยั่งยืน เพราะเชื่อว่าการเติบโตที่ดีที่สุด คือ การเติบโตเคียงข้างกัน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายญุตม์ อุบลศรี หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า “แนวคิด Thriving Together พนักงานถือเป็นแกนหลักขององค์กรในการสร้างเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกคน (For Good Mornings) และที่ SC Asset เราเชื่อว่าคนที่ทำงานด้วยความสุขจะมีพลังไปสร้างสินค้า และบริการที่ดีมีคุณค่าให้กับลูกค้าได้   การทำให้พนักงานมีเช้าที่ทำให้รู้สึกดี  มีพลังในการเริ่มต้นทำงานในแต่ละวันเพื่อเป้าหมาย For Good Mornings นี้  เป็นหนึ่งในภารกิจของ HR ที่สำคัญมาก ซึ่งเป็นจุดเริ่มที่ทำให้เกิดแนวทางการดูแลพนักงานด้วย People Thriving ที่พัฒนาจาก Best Practice ขององค์กรชั้นนำ”

โดย People Thriving ที่ SC Asset จะมุ่งเน้นการดูแลให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีและมีคุณค่าจากประสบการณ์ในทุกช่วงเวลาของการทำงาน ด้วยการเติมเต็ม 5 ด้าน (5Ps) นี้

  1. Pay
  • ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับลักษณะงาน, ความสามารถ และผลงาน (Pay for 3Ps : Position, Person, and Performance)
  1. Perks
  • มีสวัสดิการดูแลดี ทั้งสวัสดิการพื้นฐาน และ Flexi-Benefit ที่ครอบคลุมทุก Lifestyle ของพนักงาน
  1. People
  • ทำงานได้ดี  ในทีมที่ดี และบรรยากาศการทำงานที่ดี

โดยทั้ง 3 ด้านนี้เติมเต็มเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีพลังและอยากจะเรียนรู้และพัฒนาวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้นในทุกวัน

  1. Pride
  • รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
  1. Purpose
  • รู้ว่างานของตนเองมีความหมายและมีคุณค่าในการส่งมอบเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกคน

อีก 2 ด้านนี้เติมเต็มเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่า อยากมีส่วนร่วม พร้อมทุ่มเททำงานด้วยความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืน

“เราติดตามผลด้วย People Thriving Survey  ปีละ 2 ครั้ง เป็นการวัดอุณหภูมิความรู้สึกของพนักงาน และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เพื่อนำไปวางแผนสร้างประสบการณ์และกระตุ้นจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจาก People Thriving แล้ว การมีวัฒนธรรมองค์กร #SCskydive ที่เปิดโอกาส ให้อิสระในการปลดปล่อยศักยภาพ การทำงานได้เต็มที่ การมีสังคมการทำงานที่ดี และการสนับสนุนที่ดีจากองค์กร สิ่งเหล่านี้จะทำให้ SC Asset เป็นองค์กรที่น่าทำงาน รวมถึงเป็น Destination ของคนทำงานในทุก Generations และทุกความหลากหลาย ที่มองหาการทำงานที่มีความหมายและมีคุณค่า” นายญุตม์ กล่าวสรุป

#SCAsset #SCที่ทำงานในฝัน #InsideSC


แชร์ :

You may also like