Homehttps://www.brandbuffet.in.th/meete-meet/สิงห์ รับรางวัล นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม จาก สวทช. ร่วมสร้างหลักสูตร-ส่งเรียน-ฝึกงานจนจบ ในระดับ ปวส.-ป.โท 6 ปีกว่า 200 ทุน [PR]

สิงห์ รับรางวัล นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม จาก สวทช. ร่วมสร้างหลักสูตร-ส่งเรียน-ฝึกงานจนจบ ในระดับ ปวส.-ป.โท 6 ปีกว่า 200 ทุน [PR]


บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด บริษัทในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม” จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จากความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างบริษัทฯ, สวทช. และสถาบันการศึกษา ดูแลค่าใช้จ่าย ค่าเรียน ค่ากินอยู่ ค่าที่พัก และประกันสุขภาพ พร้อมฝึกงานจนจบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปวส. ปริญญาตรี จนถึงปริญญาโท รวม 208 ทุน ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา สร้างคนคุณภาพพร้อมทำงานได้ทันทีจากการเรียนจริง ทำงานจริง และมีนักศึกษาบรรจุเข้าเป็นพนักงานบุญรอดฯ แล้ว 32 คน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับการร่วมขับเคลื่อนโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง (Total Innovation Management Enterprise) หรือโครงการ TIME  นั้น บุญรอดฯ ได้ร่วมกับ สวทช. และมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยสุรนารี, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ทั้งความรู้ในเชิงวิชาการจากสถาบันการศึกษา และทักษะการทำงานจริงที่สถานประกอบการต้องการให้นักศึกษาสามารถต่อยอดสู่การทำงานในอนาคตจากสิงห์ เบเวอเรช หนึ่งในโรงงานที่เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ จะต้องเรียนในหลักสูตรที่กำหนดจากสถาบันการศึกษาและเข้าปฏิบัติงานจริง ใน สิงห์ เบเวอเรช ตลอดหลักสูตร ซึ่งตลอดโปรแกรมจะมีทีมงานดูแล มีรายได้ มีที่พัก และได้รับสวัสดิการที่บริษัทสนับสนุน พร้อมครูพี่เลี้ยงคอยดูแลระหว่างอยู่นอกโรงงาน เมื่อจบหลักสูตรก็จะได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาและมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ และนอกจากนี้ยังมีโปรแกรม RDI (Research Development and Industrialization Process)​ สำหรับหลักสูตรปริญญาโทที่เปิดรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของตนเองให้ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวรวัฒน์ บุญถวิล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด กล่าวว่า จากนโยบายของคุณโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ และ คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้บริหารบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่มอบหมายให้ร่วมดำเนินการกับ สวทช. ในโครงการ TIME ซึ่งเป็นโครงการที่มอบโอกาสทางการศึกษา และโอกาสในการทำงานควบคู่กัน ไม่เพียงแต่ตัวนักเรียนที่ได้รับทุนจะได้รับประโยชน์ สถานประกอบการที่รับเข้าทำงานก็จะได้รับประโยชน์ด้วย เนื่องจากน้องๆ กลุ่มนี้ได้ผ่านการเรียนและการทำงานจริงกับบริษัทของเรา ที่มีระบบปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูง และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งของโลก เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถสู่การทำงานและยังช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในภาพรวมอีกด้วย

ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มอบทุนนักศึกษาแบบครบวงจร ทั้งทุนเรียน ค่าใช้จ่ายกินอยู่ ค่าที่พัก ประกันสุขภาพ และเบี้ยเลี้ยง ให้กับนักศึกษากว่า 200 คน และในจำนวนนี้เราได้รับเข้าทำงานร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวสิงห์รวม 32 คน

สำหรับรางวัล “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสังคม” ทาง สวทช. จะมอบให้กับองค์กรที่สามารถบูรณาการความชำนาญของตน ต่อยอดสู่การมอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับสังคม ผ่านการสร้างหลักสูตรที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนได้จริง


You may also like