Homechristian widower datingประกันโควิดทำพิษ! รมว.คลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ‘เอเชียประกันภัย’ ฐานะการเงินไม่มั่นคง ตั้งกองทุนอุ้มผู้ทำประกัน

ประกันโควิดทำพิษ! รมว.คลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ‘เอเชียประกันภัย’ ฐานะการเงินไม่มั่นคง ตั้งกองทุนอุ้มผู้ทำประกัน


Covid asia
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ให้ “เพิกถอนใบ” อนุญาต” ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) แล้ว


การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้เอาประกันภัย โดยมีมาตรการ ดังนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

1. เนื่องจากปรากฏหลักฐานว่า “เอเชียประกันภัย” มีฐานะการเงินไม่มั่นคง มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน สภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้า และเสนอขายกรมธรรม์ไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

คปภ.จึงมีคำสั่งให้ เอเชียประกันภัยหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และได้เข้าควบคุมธุรกรรมการเงิน ห้ามโยกย้ายทรัพย์สิน หรือมีการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564

2. เมื่อให้ระยะเวลา เอเชียประกันภัย แก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินการแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และยังคงมีจำนวนค่าสินไหมทดแทนคงค้างจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการสินไหมทดแทนได้

นอกจากนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มทุนหรือการแก้ไขฐานะการเงิน และไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขฐานะการเงิน รวมทั้งไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการร่วมทุนจากผู้ร่วมทุนรายอื่น ส่งผลให้มีฐานะการเงินที่ไม่มั่นคง

อีกทั้งพบว่าบริษัทมีการเลิกจ้างพนักงานจำนวนมาก ทำให้ไม่มีความพร้อมและความสามารถในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้

จากปัญหาดังกล่าวหาก เอเชียประกันภัย ยังประกอบธุรกิจประกันภัยต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ คปภ. จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณามีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หาก เอเชียประกันภัย ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิเสนอคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองกลางภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

4. เมื่อรัฐมนตรีฯ มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เอเชียประกันภัย แล้ว คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้แต่งตั้งให้กองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้ชำระบัญชี

5. สำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบไว้แล้ว ดังนี้

– ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับเอเชียประกันภัยแล้ว ให้ติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันภัยวินาศภัยจะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้มีการอนุมัติสินไหมทดแทนไว้แล้ว

– ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับเอเชียประกันภัย ให้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

– ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทให้ดำเนินการดังนี้
1) ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัย ให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่ หรือ
2) นำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยได้จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย (ดูข้อมูลที่เว็บไซต์ www.oic.or.th )

6. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคโควิด-19 (COVID-19) สามารถนำเบี้ยประกันภัย ไปซื้อความคุ้มครองโรคโควิด-19 จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่า ในวงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาท เบี้ยประกันภัย 300 บาท หรือนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท

7. จัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกในการรับคำขอรับชำระหนี้ รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรในการรับคำขอรับชำระหนี้ ทั้งที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว สอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186
.
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ เอเชียประกันภัย จนนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตครั้งนี้ มาจากการขายประกันโควิด “เจอจ่ายจบ” ที่มียอดเคลมประกันจำนวนมาก โดยมีการจ่ายสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันได้แล้วกว่า 13,000 ราย เป็นเงินกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งทรัพย์สินของเอเชียประกันภัย ก็ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลค่าเคลมที่ทยอยเข้ามาเรื่อย ๆ ได้ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาฐานะการเงินได้


You may also like