ประกาศมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มอีก 3 จังหวัด “ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา” มีผล 20 ก.ค.นี้


วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อเพิ่มเติม ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

กำหนด 13 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ใน 3 จังหวัดใหม่คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และ 10 จังหวัดเดิม คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

มาตรการในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด
1. การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง หรืองดเว้นการเดินทางออกนอกที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็น

- Advertisement -

2. เคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00-4.00 น. ยกเว้นกรณีจำเป็น ต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

3. กำหนดเงื่อนไขและการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทาง เฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยตั้งจุดตรวจ เป็นเวลา 14 วัน

4. การขนส่งสาธารณะทุกประเภทระหว่างจังหวัดทั่วประเทศ จำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกิน 50% ของความจุผู้โดยสาร สำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท

5. มาตรการควบคุมในพื้นที่สีแดงเข้ม
– ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. โดยห้ามบริโภคในร้าน ให้นำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
– ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือ สถานประกอบการณ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดบริการได้เฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขอื่นๆ ของภาครัฐ ให้เปิดบริการได้ถึง 20.00 น.
– โรงแรม ให้เปิดได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง
– ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด เปิดได้ถึง 20.00 น. โดยจํากัดเวลาร้านสะดวกซื้อให้ปิดระหว่างเวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
– โรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมและสถานศึกษาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

– การดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจําหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจําหน่ายเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง สถานที่จําหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดําเนินการได้ตามความจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการหนดอย่างเคร่งครัด

6. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคระบาดในพื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามรวมกลุ่มบุคคลมากกว่า 5 คน

การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนดนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

Covid red area

ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 28) https://bit.ly/3BbR01A