GULF แจ้งทำคำเสนอซื้อหุ้น INTUCH ที่ราคาหุ้นละ 65 บาท โบรกฯคาดใช้เงิน 1.7 แสนล้าน คิวต่อไป ADVANC หากถือเกิน 50%

Gulf LOGO
วันนี้ (19 เมษายน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่ราคาหุ้นละ 65 บาท หรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือวิธีอื่นใด


รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ในกรณีที่ GULF มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC กรณีถือหุ้นเกินสัดส่วนร้อยละ 50

- Advertisement -

การทำคำเสนอซื้อหุ้น INTUCH ดัวกล่าวหลังจากคณะกรรมการ GULF มีมติเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ INTUCH จากจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 19 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH โดยไม่รวมหุ้นสามัญ INTUCH ที่ปัจจุบันถือเป็นจำนวน 606,878,314 หุ้น หรือร้อยละ 18.93

โดยจำนวนหุ้นสามัญ INTUCH ที่ GULF จะลงทุนโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และหรือโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวิธีอื่นใด จะมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 81.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ GULF จะต้องซื้อหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 1,268,956 หุ้น

นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ในกรณีที่ผลของการทำคำเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ GULF ได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH จะถือว่า GULF เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใน ADVANC และบริษัท ไทยคม จำกัด อยู่ก่อนแล้วในสัดส่วนร้อยละ 40.45 ของ ADVANC และร้อยละ 41.13 ไทยคม ซึ่งมีผลทำให้ GULF มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน ADVANC และ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle

แต่ GULF ไม่มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM และอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับ ก.ล.ต. ในการขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle และข้อผ่อนผันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง วิเคราะห์กรณี GULF จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ INTUCH ที่ราคา 65 บาท และ AVANCE ที่ 122.86 บาท ส่งผล 2 ประเด็นคือ

1.เหตุผลในการเข้าซื้อ ซึ่งมองว่าการเข้าซื้อ INTUCH จะทำให้ GULF มีแนวโน้มผลประกอบการและกระแสเงินสดดีขึ้น (GULF สามารถใช้กระแสเงินสดจาก INTUCH เพื่อการลงทุนต่อยอดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตได้) และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

2.ความกังวลเรื่องเพิ่มทุน เพราะหากจะเข้าซื้อหุ้น INTUCH ทั้งหมด GULF อาจต้องใช้เงินลงทุนราว 1.7 แสนล้านบาท ซึ่งประมาณการเบื้องต้นมองว่า GULF ยังมีความสามารถในการกู้ยืมเงินเพียงพอต่อการลงทุนดังกล่าว

– มองว่าการเข้าซื้อ INTUCH จะส่งผลบวกต่อ GULF ในระยะยาว และราคาเสนอซื้อ ADVANC ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน จึงไม่น่าจะมีการซื้อขายเกิดขึ้น