“D LAND” รวมพลังปันสุขให้น้องๆเยาวชนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี่ [PR]

“การให้” หรือ “การแบ่งปัน” ก่อให้เกิดความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับความสุขของผู้รับคือ ความดีใจและยินดีที่ได้รับ
ในขณะที่ความสุขของผู้ให้คือ รอยยิ้มจากหัวใจของผู้รับ ความอิ่มเอมใจและสุขใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและแบ่งปันความสุขให้กับผู้รับ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และ โซนภาคตะวันออก ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์” ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ
“คนดี ดี-แลนด์” (ปันสุข ก็สุขใจ) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคม (CSR) ของดี-แลนด์ กรุ๊ป ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานเดินทางไกลมาถึงเมืองหน้าด่านชายขอบ
ตะวันตกติดกับประเทศพม่า เพื่อร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ห้องครัว พร้อมส่งมอบอุปกรณ์การเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้กับน้องๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี่ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อต่อยอดการส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง

- Advertisement -

ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา มีโรงเรียนในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนที่มีงบประมาณจำกัดอีกเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ซึ่งดี-แลนด์ กรุ๊ป มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนด้วยการปลุกจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการให้และแบ่งปันให้กับสังคม รวมถึงการเป็นสะพานบุญในการรวบรวมสิ่งของบริจาคจากผู้ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน เพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ชายขอบในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

“บริษัทฯ จัดกิจกรรมรวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะสร้างสังคมที่มีจิตอาสาเพื่อส่งต่อความดีและสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ
พนักงานในองค์กร ลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในโครงการของดี-แลนด์ กรุ๊ป รวมถึงชุมชนโดยรอบและสังคมด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือน้องๆ ในถิ่นทุรกันดารซึ่งกิจกรรมรวมพลังคนดีส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์ครั้งนี้เราได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยเราได้ตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงห้องสมุด ซึ่งได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นการสร้างพื้นที่แบบ Co-Learning Play Yard เพื่อให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้และเล่นไปพร้อมกันได้แบบครบวงจร เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้มีแหล่งในการเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งมอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน เสื้อกันหนาว
ของเล่นเสริมทักษะ และขนมให้กับน้องๆที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี เพื่อส่งเสริมการเรียนและส่งมอบโอกาสกับเยาวชนที่อยู่ในพื้นห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ศิริพงษ์ กล่าว

ทางด้านของ “สิบเอกฤทธิไกร วันรังษี” หรือ “ครูหนุ่ม” ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออุ้มผางซึ่งเป็นหนึ่งในครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี่ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เล่าว่า ทาง กศน. มีภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะที่จำเป็นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี่ เป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการบริการการศึกษาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เพื่อให้ประชาชนในชุมชนดังกล่าวสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้ และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยสถานที่ตั้งของศูนย์ฯบ้านเกริงปะตีคลี่แห่งนี้ ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านที่ห่างจากถนนหลักประมาณ 11 กิโลเมตร แต่หากเป็นช่วงฤดูฝนต้องใช้การเดินเท้าเพียงอย่างเดียว ภายในศูนย์ฯ มีครู 2 คน ช่วยกันดูแลทั้งเรื่องอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ การเยี่ยมบ้านนักเรียนและการเรียนการสอน 7 ระดับชั้น คือ ตั้งแต่อนุบาล – ป.6 และกลุ่มผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เข้าเรียนในระบบสถานศึกษา จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน อายุตั้งแต่ 3 – 60 ปี ปัจจุบันเด็กๆ ที่ศูนย์ฯสามารถสื่อสารภาษาไทยได้เกือบ 100% โดยประมาณ 60% เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งตอนนี้ได้สัญชาติไทยแล้วประมาณ 40% ครูหนุ่ม บอกว่า เป้าหมายสูงสุดในการเข้ามารับตำแหน่งครูที่โรงเรียนแห่งนี้
ก็คือความต้องการให้เด็กๆชาวไทยภูเขาที่นี่ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาพื้นฐานและสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ เพราะถ้าหากเด็กๆ เหล่านี้ไม่รู้ภาษาไทย อ่าน – เขียนภาษาไทยไม่ได้ เขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนไทย พอไม่รู้สึกว่าเป็นคนไทยเขาก็จะไม่รู้สึกหวงแหนแผ่นดินเกิด แต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไทย เขาก็จะมีแรงจูงใจในการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาท้องถิ่น

“ผมมองว่าห้องสมุดคือคลังปัญญาที่จะช่วยให้เด็กนักเรียนที่นี่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพียงแต่ว่าเรามีข้อจำกัดด้วยตัวของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในห้องสมุดของเราไม่ได้มีเพียงพอสำหรับเด็กนักเรียนทุกคนซึ่งในวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนเด็กๆ จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี่ ขอบคุณทางบริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป เป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาพัฒนาห้องสมุด แบ่งปันอุปกรณ์การเรียน เสื้อกันหนาว ของเล่น และขนมให้กับเด็กๆ ซึ่งสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กๆ มีความสุข ได้รู้จักการให้และการแบ่งปัน เพื่อที่เด็กเหล่านี้จะเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมและเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป” ครูหนุ่ม กล่าวทิ้งท้าย

“ปันสุข ก็สุขใจ”..ความสุขง่ายๆ จาก “การให้” และ “การแบ่งปัน” เป็นรากฐานสำคัญอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้สังคมไทยงดงาม น่าอยู่ เป็นสังคมที่มีความเกื้อกูล และเป็นสังคมแห่งความสุขอย่างแท้จริง