โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชวนออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา [PR]

 

- Advertisement -

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ รณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยการออมและการแบ่งปันแก่สังคมไทย ด้วยการออมเงินในกระปุกส่วนตัวและนำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะนำเงินออมร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

          ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวถึงที่มาของโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญต่อการออมเป็นอย่างยิ่ง ดังพระราชดำรัส ‘การประหยัดอดออมเป็นรากฐาน ในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจน ความเจริญมั่นคง ของสังคมและชาติบ้านเมือง ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนพระจริยวัตรเรื่องการประหยัดออดออมที่ทรงเป็นแบบอย่าง  จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ “นักออมเงิน” ขณะเดียวกัน พระองค์ยังได้รับการหล่อหลอมให้รู้จัก “การออมเพื่อให้” จากสมเด็จย่าที่ทรงตั้งกระป๋องออมสิน ที่เรียกว่า  “กระป๋องคนจน” หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูก “เก็บภาษี” หยอดใส่ กระปุก 10% ทุกสิ้นเดือนมีการประชุมเพื่อถามความเห็นถึงการนำเงินในกระป๋องนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจน อย่างไร ซึ่งทรงยึดแนวปฏิบัติครั้งทรงพระเยาว์เรื่อยมา จวบจนตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี จากวิถีปฏิบัติของพระองค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดโครงการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่คำพ่อสอนและเป้าหมายหลักคือ  รณรงค์ให้คนในสังคมเดินตามรอยพ่อด้านการออม เพื่อการแบ่งปัน และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในขณะที่การร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเป็นเป้าหมายรอง”

ทั้งนี้ผู้ร่วมออมจะได้รับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 แบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน ที่แต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่น่าประทับใจในความห่วงใย พระอัจฉริยภาพและทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง

วิทยุสื่อสาร จากความสนพระทัยในเรื่องวิทยุสื่อสารส่วนพระองค์ เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อส่วนรวม โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพยายามหาวิธีพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำมาใช้ ประโยชน์ ในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากพระองค์เสด็จเยี่ยมชาวบ้านบ่อย แต่การสื่อสารที่มีข้อจำกัด   ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก  

กล้องถ่ายรูป ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการออมเงินเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่สนพระทัยเมื่อครั้ง        พระชนมายุเพียง 8 พรรษา ทรงซื้อกล้องถ่ายรูป ด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์ และทรงสร้างคุณค่า      จาก ความสนพระทัยเมื่อครั้ง ทรงพระเยาว์ได้เป็นอย่างดี และนำมาซึ่งกษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงสอนให้ประชาชนใช้ของให้เกิดคุณค่า แก่ส่วนรวม ดังพระราชดำรัส “การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าได้ถ่ายภาพกัน เพื่อความสนุกสนาน หรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง”

พระราชพาหนะทรงงาน ทรงเลือกใช้รถจี๊บ เพื่อจะได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เข้าถึงพสกนิกร            ของพระองค์ มากที่สุด ด้วยพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงไปในทุกที่       ทรงสอนให้สร้างรายได้ ทรงสร้างอาชีพ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 32,866.73บาท เริ่มต้นโครงการส่วน พระองค์สวนจิตรลดา โครงการทดลองเลี้ยงโคนมสวนจิตรลดา จนเติบโตเป็นโครงการหลวง สร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน           

​“พวกเราจะคุ้นตากันดีกับภาพที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมี วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป ติดพระองค์เสมอ หรือภาพที่พระองค์เสด็จบุกบั่นไปในพื้นที่ห่างไกลด้วยรถตรวจการณ์ เห็นของ 3 สิ่งนี้ ก็จะนึกพระองค์ท่าน เราจึงได้จำลองอุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคุณค่าทางจิตใจ ในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์กล่าวสรุป

ขั้นตอนง่ายๆในการร่วมโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” 1.ออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้ 2. นำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน โดยในการเปิดรับแลกกระปุกนั้น SiPH ได้กำหนดให้แลกกระปุกวิทยุสื่อสารเป็นแบบแรกในวันที่ 28 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม ตามด้วยกล้องถ่ายรูป ในวันที่ 21 สิงหาคม  20 กันยายน และพระราชพาหนะทรงงานในวันที่ 21 กันยายน – 20 ตุลาคม ศกนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออม อย่างต่อเนื่อง หากต้องการสะสมกระปุกที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ ซึ่งช่องทางในการแลกรับกระปุกมี 3 ช่องทาง คือช่องทางแรกผ่าน ทางเว็บไซต์www.savingforgiving.com ช่องทางที่สองที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ช่องทางที่สามคือแลกในกิจกรรม โรดโชว์ ที่ห้างสรรพสินค้าตามวันเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ   ในวันที่ 27 ก.ค. 60 เวลา 14.00 น. สามารถนำกระปุกออมสินของท่าน มาแรกกระปุกทั้ง 3 แบบได้ที่  โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์