HomeFinancialไทยพาณิชย์ ท๊อปฟอร์มครึ่งปีแรก 2560 โชว์ผลกำไรสุทธิ 11,911 ล้านบาท

ไทยพาณิชย์ ท๊อปฟอร์มครึ่งปีแรก 2560 โชว์ผลกำไรสุทธิ 11,911 ล้านบาท

แชร์ :

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2560 (งบการเงินรวมก่อนตรวจสอบ) ที่จำนวน 11,911 ล้านบาท ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2560 ในขณะที่อัตราส่วน NPL ปรับตัวดีขึ้น

Santos Or Jaune

อัตราส่วน NPL ในไตรมาส 2/2560 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 2.65% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2560 ที่ 2.70% สำหรับไตรมาสนี้ ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 5,010 ล้านบาท หรือ 1.02% ของสินเชื่อรวม ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับที่ดีที่ 133.5% ณ สิ้นไตรมาส 2/2560

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามงบการเงินรวมในไตรมาส 2/2560 มีจำนวน 22,788 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.0% จากไตรมาส 1/2560 เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยตามงบการเงินรวมในไตรมาส 2/2560 มีจำนวน 11,192 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5.3% จากไตรมาส 1/2560 เป็นผลจากการเติบโตของกำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ รายได้เงินปันผล และรายได้เงินชดเชยจากการประกันภัย

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารยังสามารถรักษาผลประกอบการได้ในระดับที่ดีแม้ว่าอยู่ระหว่างการลงทุนครั้งใหญ่ด้านเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนกระบวนการอย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ NPL ให้อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา”


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม