ม.แม่โจ้-ไทยประกันชีวิต สร้างฐานชีวิตตามรอยพ่อหลวงไทย [PR]

11

เพื่อจุดประกายให้คนในสังคมร่วมกันดำเนินตามแนวพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จับมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับไทยประกันชีวิต สร้างฐานชีวิต ตามรอยพ่อหลวงไทย” ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

- Advertisement -

             โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์มุ่งเสริมสร้างรากฐานในการดำเนินชีวิตให้แก่ครู ผู้ปกครองและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ในการตระหนักถึงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในรูปแบบฐานกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ฐานทำตุง ฐานมัดย้อมผ้า ฐานการเรียนรู้ด้านดนตรี ฐานเกษตรอินทรีย์ และสัมมนาสุดพิเศษ “เกมส์สมดุล ชีวิตสมดุล” เพื่อปรับทัศนคติสำหรับเด็กติดเกมส์ โดยนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฐาน “ยาง ยืดชีวิต” โดยพนักงานและฝ่ายขายจิตอาสาไทยประกันชีวิตเป็นวิทยากรและให้ความรู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของยาง เพื่อช่วยในการกายภาพบำบัดผู้ป่วยและผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวอีกด้วย

ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมสานต่อโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่คนในสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทำตนเองให้เป็นประโยชน์และปฏิบัติตามแบบในหลวง