Tag: Maejo University

ม.แม่โจ้-ไทยประกันชีวิต สร้างฐานชีวิตตามรอยพ่อหลวงไทย [PR]

เพื่อจุดประกายให้คนในสังคมร่วมกันดำเนินตามแนวพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จับมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับไทยประกันชีวิต สร้างฐานชีวิต ตามรอยพ่อหลวงไทย” ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่             โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์มุ่งเสริมสร้างรากฐานในการดำเนินชีวิตให้แก่ครู ผู้ปกครองและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ในการตระหนักถึงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม...
- Advertorial -