ศัลยกรรม เตรียมเฮรับทรัพย์ หลังเปิด AEC

 

- Advertisement -

 

 

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์  Chief Economist ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์  เผยผลงานวิจัย “SCB Insight เจาะลึกโอกาสของธุรกิจบริการใน AEC”  ว่า AEC เอื้ออำนวยให้ตลาดในประเทศมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นด้วย ทั้งในแง่ของขนาดตลาดและความหลากหลาย ซึ่งจะเป็นผลมาจากทั้งกิจกรรมการค้าการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นจากการกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางบกของไทย

และการไหลเข้ามาของลูกค้าต่างประเทศเพื่อใช้รับบริการจากธุรกิจที่ไทยมีจุดเด่น  เช่น  ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นธุรกิจที่ไทยมีข้อได้เปรียบอยู่แล้ว  สังเกตได้ว่าคนไข้ต่างประเทศของไทยมีมากที่สุดหากเทียบคู่แข่งในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ โดยเรามีคนไข้ต่างประเทศต่อปีประมาณ 1.4 ล้านคน สิงคโปร์มีประมาณ 600,000 คน  AEC จะเอื้อให้ไทยมีตลาดที่ใหญ่ขึ้นจากอาเซียนด้วยการเดินทางในภูมิภาคที่สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากอินโดนีเซียที่ปัจจุบันกระจุกตัวใช้บริการอยู่ในมาเลเซียและสิงคโปร์มากกว่า ทั้งนี้ ความมีชื่อเสียงเฉพาะด้านของไทยเช่น จุดเด่นทางด้านศัลยกรรมพลาสติก และการดูแลสุขภาพช่องปาก ร่วมกับชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นหมัดเด็ดในการขยายตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในอาเซียนเพิ่มเติมจากกลุ่มตลาดคนไข้ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง ซึ่งไทยเป็นผู้นำอยู่แล้วในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น การที่ AEC ช่วยอำนวยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานพยาบาลได้ง่ายขึ้น คาดว่าจะเป็นอีกหนทางในการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ของไทย”

 

นอกจากนี้โอกาสจากตลาดต่างประเทศ มีทั้งการลงทุนเกษตรกรรม ในลักษณะ Contract Farming และการขอสัมปทานจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกจากรัฐบาลในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาลไทยได้รับสัมปทานปลูกอ้อยในลาว  อุตสากรรมกระดาษเข้าไปลงทุนปลูกยูคาลิปตัสในในลาว เป็นต้น  ขณะเดียวกันธุรกิจค้าปลีกมีโอกาสมากขึ้นถ้าหากเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบนในมาเลเซีย  อินโดเซีย และเวียดนาม  เนื่องจากสัดส่วนผู้บริโภคกลุ่ม Middle Income ที่เพิ่มขึ้น ที่ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย เช่น ช่วง 10 ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคมีสัดส่วนการใช้จ่ายสินค้าประเภทอาหารสดลดลงและบริโภคอาหารสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น อีกทั้งเริ่มมีความต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลายรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าประเภท non-grocery”

 

       “ต้องเริ่มสำรวจธุรกิจตนเอง   ศึกษาโอกาสและคู่แข่ง  ทำความเข้าใจและประเมินความเสี่ยง  เพื่อหาอาวุธของธุรกิจให้พร้อมกับการแข่งขัน  เพราะบางเรื่องเราได้เปรียบบางเรื่องเสียเปรียบ  หาโอกาสศึกษากฎระเบียบต่างๆ และ ศึกษาตลาดและรากฐานการทำธุรกิจของประเทศอาเซียน  เพราะเนื่องจากบางธุรกิจอาจจะต้องหาพันธมิตรในท้องถิ่นจึงจะสำเร็จ  หรือ ศักยภาพแรงงานประเทศต่างๆ อาจจะยังไม่สอดคล้องกับแม้จะมีราคาถูกกว่า เป็นต้น  สุดท้ายต้องเข้าใจความเสี่ยงต่างๆ ทั้ง credit risk และ country risk”  ดร.สุทธาภา แนะวิธีการเตรียมรับมือ AEC