HomePR NewsGREYnJ UNITED ประกาศขยายสวัสดิการพนักงานครอบคลุม-เท่าเทียมทุกอัตลักษณ์ทางเพศ ปักหมุดส่งเสริมความเท่าเทียม

GREYnJ UNITED ประกาศขยายสวัสดิการพนักงานครอบคลุม-เท่าเทียมทุกอัตลักษณ์ทางเพศ ปักหมุดส่งเสริมความเท่าเทียม

แชร์ :

GREYnJ UNITED ร่วมเฉลิมฉลองก้าวสำคัญแห่งความเท่าเทียม หลังรัฐสภาผ่านร่างสมรสเท่าเทียม ประกาศใช้ “นโยบายสวัสดิการพนักงานที่เท่าเทียม-ครอบคลุมทุกอัตลักษณ์ทางเพศ” ตั้งแต่สิทธิลาแต่งงาน-ลาเลี้ยงลูก/ผู้ปกครอง-ลาแปลงเพศ-ลาทำใจ หวังสร้างความเป็นธรรม-เท่าเทียม ส่งเสริมการยอมรับ สนับสนุนความแตกต่างหลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อความรักคือสิทธิมนุษยชน เป็นพลังแห่งการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนสังคมโลกให้น่าอยู่ขึ้น

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

กนกกร สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ GREYnJ UNITED กล่าวว่า  “กว่า 100 ปีที่ผ่านมาของการก่อตั้งของ GREY ณ นครนิวยอร์ก แม้อุตสาหกรรมโฆษณาจะเปลี่ยนไปมากเท่าใด แต่สิ่งที่เราเชื่อและยึดถือยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ Creativity is the most powerful force ซึ่งเราได้นำเอาพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์นั้นมาช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจของลูกค้า เสริมสร้างการเติบโต โดยเบื้องหลังความสำเร็จแคมเปญธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ผ่านมา ล้วนเกิดขึ้นจาก ‘ทรัพยากรบุคคล’ ที่มีความหลากหลายทั้งทางเพศ เชื้อชาติ สังคม และวัฒนธรรม”

สอดคล้องกับ 1 ใน 5 พื้นฐานคุณค่าองค์กรที่ GREY ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือ ความเป็นธรรม (Fairness) ซึ่งเป็นรากฐานแนวคิดความเท่าเทียม และในโอกาส Pride Month ในปีนี้ รัฐสภาได้มีมติผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา ในวาระพิเศษนี้ GREYnJ UNITED ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียม สนับสนุนความแตกต่างหลากหลาย ผ่านการบังคับใช้ “นโยบายสวัสดิการพนักงาน” ที่เป็นรูปธรรมภายในองค์กร ดังนี้

  • สิทธิในการลาแต่งงาน (Marriage Leave) ไม่ว่าพนักงานจะมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีใดก็ตาม พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ลาแต่งงานได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันทำการต่อปี
  • สิทธิในการลาเลี้ยงดูบุตรและ/หรือผู้ปกครองของตัวเอง (Parental/Family Care Leave) พนักงานทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในการลาหยุดสูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 วันทำการต่อปี เพื่อการเลี้ยงดูบุตรและ/หรือผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • พนักงานผู้มีหน้าที่ “ผู้ปกครอง” ตามนิยามของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการให้กำเนิด การอุ้มบุญ หรือการรับบุตรบุญธรรม จะได้รับสิทธิในการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยบุตรต้องอยู่ในวัยแรกเกิดอายุไม่เกิน 1 ปี
  • พนักงานในฐานะ “บุตร” มีสิทธิในการลา เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ปกครองตามนิตินัย ที่ต้องการการดูแลระหว่างพักรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เช่น พบแพทย์ตามนัด
  • สิทธิในการลาผ่าตัดแปลงเพศ (Medical Leave for Gender Reassignment Surgery) พนักงานที่มีความต้องการศัลยกรรมแปลงเพศ ไม่ว่าจากหญิงเป็นชาย หรือ ชายเป็นหญิง ต่างได้รับสิทธิ์ในการลา เพื่อรับการผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศสูงสุดเป็นเวลา 30 วันหรือตามที่แพทย์เห็นสมควร
  • สิทธิในการลาเมื่อสูญเสียคนใกล้ชิด (Bereavement Leave) พนักงานที่เผชิญกับความสูญเสียของบุคคลใกล้ชิด ซึ่งหมายรวมตั้งแต่ผู้ปกครอง บุตร พี่น้องสายเลือดเดียวกัน รวมถึงคู่ครองในทุกรูปแบบ จะได้รับสิทธิ์ในการลาหยุดสูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการต่อปี เพื่อให้มีเวลาในการจัดการกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย

“นโยบายสวัสดิการพนักงานที่ครอบคลุมและเท่าเทียมยิ่งขึ้นเหล่านี้ ถือเป็นเครื่อง ‘การันตี’ ไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพที่พนักงานทุกคนในฐานะมนุษย์พึงมี ไม่ว่าจะมีพื้นเพทางสังคม อัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีใดก็ตาม สะท้อนถึงคุณค่าที่ GREY ยึดถือ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานที่ Famously Effective ขับเคลื่อนคน แบรนด์ และโลกไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน” กนกกร อธิบาย

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวประกาศใช้อย่างเป็นทางการวันนี้ (18 มิ.ย.) เป็นวันแรก สอดคล้องกับหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ UDHR 1948 ซึ่งระบุว่า ‘มนุษย์ล้วนเกิดมามีความต้องการในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความรัก สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของ “ความรักและการอยู่ร่วมกัน”ต่อทั้งการสร้างสังคมและรัฐชาติ’

“เราเชื่อว่า สิทธิที่จะรักเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชน Right to Love is a Human Right และเราก็เชื่อว่า ความรักมีพลังมหาศาล เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ปลุกความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มความเข้มแข็งแก่มนุษยชาติ” กนกกร กล่าว


แชร์ :

You may also like