HomeReal Estate & Condo‘อนันดา’ ไตรมาส 2 ขาดทุน 84 ล้าน ยังไม่ประเมินความเสียหาย ‘แอชตัน อโศก’ 

‘อนันดา’ ไตรมาส 2 ขาดทุน 84 ล้าน ยังไม่ประเมินความเสียหาย ‘แอชตัน อโศก’ 

แชร์ :

Ashton Asokeบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2566 สรุปรายละเอียดดังนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

–  รายได้ 818 ล้านบาท ลดลง 20.5% จากปีก่อน สาเหตุมาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน  211 ล้านบาท หรือ 30.3% และรายได้จากการบริหารโครงการและค่านายหน้าลดลงจำนวน 30 ล้านบาท หรือ 18%

– ไตรมาส 2 ปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิ 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขาดทุน 43 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 41.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.9%

– นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท หรือ 53.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า มาจากการออกหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2566 จำนวน 4,000 ล้านบาท และภาพรวมต้นทุนของตลาดการเงินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 อนันดา มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ เท่ากับ 1.72 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำ)

แจงกรณีแอชตัน อโศก

กรณี “แอชตัน อโศก” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษา “เพิกถอน” ใบอนุญาตก่อสร้าง เนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ไม่สามารถอนุญาตให้นำที่ดินของ รฟม. ไปเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นทางเข้าออกของโครงการได้ เพราะขัดต่อวัตถุประสงคก์ารเวนคืน

แม้ศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แต่ปัจจุบัน อนันดา อยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่หลายแนวทาง โดยจะเข้าพบหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ  อนันดา “มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายได้”

ปัจจุบัน อนันดา ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถประเมินจำนวนเงินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีแอชตัน อโศกได้ เนื่องจากยังไม่มีความแน่นอนหลายส่วนจากผลกระทบต่อกิจการ คาดว่าเรื่องดังกล่าวจะมีความชัดเจนขึ้น และจะได้พิจารณาแนวทางในการตั้งสำรองในไตรมาสถัดไป

ย้อนดูผลประกอบการ “อนันดา”

– ปี 2562 รายได้ 9,203 ล้านบาท กำไรสุทธิ 704 ล้านบาท

– ปี 2563 รายได้ 4,886 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 206 ล้านบาท

– ปี 2564 รายได้ 4,177 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 457 ล้านบาท

– ปี 2565 รายได้ 4,038 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 295 ล้านบาท

ปี 2566

– ไตรมาส 1 รายได้ 731 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 59 ล้านบาท

– ไตรมาส 2 รายได้ 818 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 84 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like