HomeInsightเปิดอินไซต์ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับผู้บริโภค เลือกซื้อเสื้อผ้า Unisex  เมื่อสังคมให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม

เปิดอินไซต์ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับผู้บริโภค เลือกซื้อเสื้อผ้า Unisex  เมื่อสังคมให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม

แชร์ :

 

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ในยุคที่ผู้คนมีความหลากหลายทางเพศ สังคมให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม (Equality) หนึ่งในสินค้าที่กำลังเป็นเทรนด์กับกระแสนี้ คือ เสื้อผ้า Unisex  เพราะผู้บริโภคมีทัศนคติต่อเพศเปลี่ยนแปลงไป จากมุมมองว่าเพศไม่ใช่สิ่งที่ใช้นิยามความเป็นตัวตนของบุคคลอีกต่อไป

หากดูข้อมูล J. Walter Thompson Intelligence พบว่า 61% ของกลุ่ม Gen Z  ที่เป็นฐานลูกค้าสำคัญในอนาคต ต้องการให้แบรนด์เสื้อผ้าผลิตสินค้าเพื่อยืนยันว่า “เสื้อผ้าไม่ควรมีข้อจำกัดของเพศ”  โดย 56% ของกลุ่ม Gen Z ซื้อเสื้อผ้าที่ไม่ตรงกับเพศสภาพของตนเอง

เทรนด์ Unisex นี้มีแบรนด์ต่างๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรู Gucci ออกเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า  Gucci MX  ห้างสรรพสินค้า Selfridges ในลอนดอน จัดโซนสินค้าเป็นกลางทางเพศ (Gender-neutral)

จากกระแสนิยมสินค้า Unisex ที่เหมาะสมกับทุกเพศ ไม่แบ่งแยกในความเป็นชายหรือความเป็นหญิง ที่กำลังเติบโตในธุรกิจต่างๆ นิสิตหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้จัดทำ Marketing Research เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้า Unisex”

 

สำรวจกลุ่มเป้าหมายของสินค้า Unisex

 

ปัจจุบันมีการเปิดกว้างทางเพศมากขึ้น ทำให้มีสินค้า Unisex ในตลาดมากขึ้น แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร และมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ การทำ Marketing Research เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้า Unisex ของผู้บริโภคในกรุงเทพฯ  กำหนดกลุ่มตัวอย่างดังนี้

– สำรวจจำนวน 251 ตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  1. สอบถามออนไลน์ 2.สอบถามด้วยตัวเอง

– กลุ่มตัวอย่างอาศัยในกรุงเทพฯ ซื้อและสวมใส่เสื้อผ้า Unisex ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

– กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง 55.3% ชาย 26.1% LGBTQ+ 18.6% อายุต่ำกว่า 18 ปี 55.3%  อายุ 18-22 ปี 74.7%  และอายุ 23-25 ปี 9.5%

– ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 88.9%  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 5.5%

– อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2%  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 81.8%

– รายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท 42.3%  รายได้ 10,001-20,000 บาท 40.3%  รายได้ 20,001-30,000 บาท 8.7%

 

สรุปผลวิจัยความถี่ในการซื้อ-สวมใส่เสื้อ Unisex

ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้า Unisex

1 ครั้งต่อ 2-3 เดือน 36.4%

1 ครั้งต่อเดือน 27.3%

1 ครั้งต่อ 4-6 เดือน 18.2%

1 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์ 9.9%

1 ครั้งต่อสัปดาห์ 3.2%

 

ความถี่ในการสวมใส่เสื้อผ้า Unisex

1-2 วันต่อสัปดาห์ 35.6%

3-4 วันต่อสัปดาห์ 24.5%

ทุกวัน 14.6%

5-6 วันต่อสัปดาห์ 12.2%

1-2 วันในรอบ 2 สัปดาห์ 9.9%

 

ช่องทางซื้อเสื้อผ้า Unisex

– ออฟไลน์ 47.8%

– แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ (Shopee, Lazada, JD Central) 34%

– แพลตฟอร์มออนไลน์ของแบรนด์ (เว็บไซต์,โซเชียลมีเดีย) 18.2%

สรุป 4 ประเด็นอินไซต์คนซื้อเสื้อผ้า Unisex

 

1. ต้องการสินค้าที่สอดคล้องกับเพศ

ผู้บริโภคมีความต้องการใส่เสื้อผ้าที่ตรงกับเพศและแสดงออกถึงเพศของตัวเอง

+  ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างยังต้องการใส่เสื้อผ้าที่ตรงกับเพศสภาพ

+ เพราะเหตุใดจึงมองว่าเสื้อผ้าต้องสามารถแสดงออกถึงเพศ

+ มีสิ่งอื่นอีกหรือไม่ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเพื่อใช้ในการแสดงออกทางเพศ

 

2. ทัศนคติที่มีต่อเสื้อผ้า Unisex

– ทัศนคติที่ดีต่อเสื้อผ้า Unisex ส่งผลให้ความตั้งใจในการซื้อเสื้อผ้า Unisex เพิ่มขึ้น

+ สื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางที่สอดคล้องและตรงใจกลุ่มเป้าหมาย

+ Content Marketing เพื่อสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ว่าเสื้อผ้า Unisex เป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้ทุกเพศ เป็นสิ่งที่ยอมรับได้

+ ใช้ Influencer เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ที่ดีในวงกว้าง

 

3. ด้านอิทธิพลสังคม

– ทัศนคติที่ดีต่อเสื้อผ้า Uinsex และการสนับสนุนการใส่เสื้อผ้า Unisex จากคนรอบข้างทำให้ความตั้งใจในซื้อเสื้อผ้า Unisex เพิ่มขึ้น

+  สื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มคนรอบข้างของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อเสื้อผ้า Unisex

+  ทำโฆษณาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า Unisex เพื่อคนรอบข้างของกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า Unisex

 

4. ความง่าย/ยากในการทำพฤติกรรม

–  การรับรู้ว่าการซื้อเสื้อผ้า Unisex เป็นเรื่องง่าย ทำให้ความตั้งใจในการซื้อเสื้อผ้า Unisex เพิ่มขึ้น

+ เพิ่มการเข้าถึงลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นๆ มากขึ้น

+ QR Code  ในการสแกนชำระเงิน ซึ่งสอดคล้องกับสังคมไร้เงินสดปัจจุบัน

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า Unisex ของเพศชาย

– อิทธิพลสังคมและความยาก/ง่ายในการทำพฤติกรรม  โดยไม่ได้มองเรื่องความต้องการสินค้าที่สอดคล้องกับเพศและทัศนคติที่มีต่อเสื้อผ้า Unisex

– หากกลุ่มลูกค้าหลักของแบรนด์เป็นเพศชาย แบรนด์ควรใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อเสื้อผ้า Unisex  ไปยังกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อเพศชายและออกแบบสินค้าให้เพศชายรู้สึกใส่ได้ง่าย ใส่ได้หลายโอกาส เข้ากับเสื้อผ้าได้หลายสไตล์และซื้อเสื้อผ้า Unisex ได้ง่าย

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า Unisex ของเพศหญิง

–  ทัศนคติที่มีต่อเสื้อผ้า Unisex และอิทธิพลสังคมความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ โดยไม่ได้มองเรื่องความต้องการสินค้าที่สอดคล้องกับเพศและความยาก/ง่ายในการทำพฤติกรรม

–  สำหรับกลุ่มลูกค้าเพศหญิงแบรนด์ควรใช้ Influencer ที่กลุ่มเป้าหมายรู้สึกสอดคล้องและทำให้ทัศนคติของผู้หญิงที่มีต่อเสื้อผ้า Unisex ปรับไปในทางที่ดี เพื่อจูงใจให้กลุ่มลูกค้าผู้หญิงเกิดการซื้อเสื้อผ้า Unisex มากขึ้น

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า Unisex ของกลุ่ม LGBTQIA+

–  ไม่มีปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า Unisex อย่างมีนัยสำคัญ จากเหตุผล 1. กลุ่ม  LGBTQIA+ มีทัศนคติทางเพศแยกย่อยที่แตกต่างกันมาก เช่น เลสเบี้ยน, เกย์, Bisexual เป็นต้น ซึ่งแต่ละเพศก็มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อเสื้อผ้า Unisex แตกต่างกัน

– ในเพศแยกย่อยยังมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอจึงส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย Managerial Contribution

– เพื่อพัฒนาการสื่อสารของแบรนด์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพฯ

– เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการซื้อเสื้อผ้า Unisex ของผู้บริโภคที่อาศัยในกรุงเทพฯ

 

ทีมวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้า Unisex”

การัณชัย ชัยศิริพงศ์

วัศยา ผลประเสริฐ

ณัฐวลัย พรหมายน

กรรวี จิตต์โกศล

อภิสรา แจ่มอุทัย

อภิชาดา ศรีระสันต์

นิสิตหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing) ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


แชร์ :

You may also like