Homehinge hookups twitterดีแทครับยุคเมต้าเวิร์ส เปิดค่าย “Young Safe Internet Leaders Cyber Camp” ตอบโจทย์เด็ก vs ภัยออนไลน์ 

ดีแทครับยุคเมต้าเวิร์ส เปิดค่าย “Young Safe Internet Leaders Cyber Camp” ตอบโจทย์เด็ก vs ภัยออนไลน์ 


dtac metaverse camp

ยังมี Covid-19 ก็จัดแคมป์ได้ โดยมีการเปิดแคมป์สำหรับเด็กมัธยมปลายของดีแทคบนโลก Metaverse ในชื่อ Young Safe Internet Leaders Cyber Camp รับจำนวน 200 คน ภายใต้โจทย์ใหญ่ เด็กวัยรุ่นไทยอยากเข้าใจ – รู้เท่าทันปัญหาอาชญกรรมไซเบอร์ภัยออนไลน์

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับค่ายดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยดีแทคได้ร่วมมือกับซิสโก้ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เปิดค่ายเสมือนจริงแบบ Metaverse พร้อมพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และทดลองพัฒนาโครงการสำหรับรับมือภัยเสี่ยงออนไลน์  โดยจะมีการนำความรู้จากโครงการ Cisco Networking Academy มาถ่ายทอดสู่เยาวชนในแคมป์ร่วมด้วย

พบเยาวชนสนใจ Cyber Risks

ทั้งนี้ ความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ (Cyber Risk) คือหนึ่งในประเด็นความเสี่ยงระดับโลกที่เยาวชนกว่า 150 ประเทศทั่วโลก แสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผ่านแผนเยาวชนฟื้นฟูโลก (Youth Recovery Plan) ในที่ประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2564 โดยข้อมูลขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Criminal Police Organization หรือ  INTERPOL) คาดการณ์ว่าภัยไซเบอร์จะสร้างความเสียหายทั่วโลก 10.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568  และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

dtac safe internet

หลักสูตรค่าย Young Safe Internet Leaders Cyber Camp 2022 

สำหรับการออกแบบหลักสูตรค่ายออนไลน์ ดีแทคเผยว่ามุ่งเน้นให้เยาวชนเรียนรู้ในรูปแบบค่ายเสมือนจริง โดยจะปูพื้นเยาวชนให้รู้จักโลกเสมือนจริงเบื้องต้น ผ่านตัวตนที่เป็น อวตาร (avatar) ซึ่งเป็นกราฟฟิก รวมทั้งกิจกรรมแคมป์ต่าง ๆ แบบ Metaverse ได้แก่ 

  • Boot Camp: เพิ่มทักษะเตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพกับเนื้อหาจาก ETDA และซิสโก้ ที่พัฒนาจากแนวทางที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลพร้อมเรียนรู้ประเด็นความเสี่ยงในโลก ออนไลน์ที่ท้าทายในปี 2022 เช่น การใช้เทคโนโลยี DeepFake ในการปลอมแปลงเนื้อหา การ หลอกลวง (Phishing) เพื่อล้วงข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ เป็นต้น การแนะแนวอาชีพจากรุ่นพี่ใน สายอาชีพด้านดิจิทัล จากทางดีแทคและซิสโก้เพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อในอนาคต 
  • Studio LAB : การเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริงกับซิสโก้ ผู้น าระดับโลกในด้านเทคโนโลยี และหนึ่งใน ผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค่ายเยาวชนจะได้เรียนรู้จริงถึงการใช้งาน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่าน use case และประสบการณ์ ในการตรวจสอบ แก้ไขภัยคุกคาม และ

นอกจากนี้ ทางแคมป์จะมี Project Incubation ให้เข้าร่วมด้วย โดยเยาวชนจะมีโอกาสได้ระดมไอเดีย และพัฒนาโครงการร่วมกับเพื่อนในค่าย ทดลองกระบวนงานทำงานแบบ Startup ตั้งแต่กระบวนการสร้างทีม (Team matching) กระบวนคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ด้วยการใช้ Business Model  Canvas และการเสนอความคิดแบบ pitching เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในวัน Demo Day  ด้วย

dtac demo day

สำหรับ ซิสโก้ (Cisco) ความร่วมมือกับดีแทคในครั้งนี้ ซิสโก้จะนำผลการศึกษาด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้กับเยาวชนในเบื้องต้น มาสู่การร่วมกันลงมือฝึกฝน ซึ่งเป็นโอกาสที่เยาวชนไทยจะได้พบกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกในการให้ความรู้ที่ใช้งานได้จริง เช่นเดียวกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ก็มีหลักสูตร Digital Citizen ซึ่งเป็นหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen หรือ EDC) ที่อิงจากมาตรฐานสากล และประสบการณ์ของ ETDA ในการลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน โดยแบ่งเนื้อหาสำคัญออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

  1. อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) – สร้างความตระหนักรู้ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เข้าใจ  และระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์ 
  2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) – สร้างความเข้าใจในการจัดสรรเวลาหน้าจอได้ อย่างสมดุล และรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งกับตนเองและ ผู้อื่น 
  3. การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) -สร้างความตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยง หรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล รู้เท่าทันประเด็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่และรู้จัก เครื่องมือที่จะช่วยป้องกัน และรับมือกับภัยคุกคามได้ 
  4. การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) – สร้างองค์ความรู้ให้เข้าใจความหลากหลายของข้อมูลบนโลก ดิจิทัล และสามารถสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ 
  5. การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) – สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของผลกระทบจากการ สร้างร่องรอยดิจิทัลทั้งทางบวกและลบเพื่อนำไปสู่การจัดการร่องรอยทางดิจิทัลในทางที่ดีการใช้ เครื่องมือออนไลน์ต่างๆในการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความร่วมมือที่ดีบนโลกดิจิทัล 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2565 ที่  https://www.safeinternetlab.com/challenge/camp โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ พร้อมโอกาสในการรับทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทด้วย


You may also like