HomeBrand Move !!เปิดไทม์ไลน์เพิกถอนหุ้น SCB ส่ง SCBX เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แทนและแผนจ่ายปันผล 7 หมื่นล้าน

เปิดไทม์ไลน์เพิกถอนหุ้น SCB ส่ง SCBX เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แทนและแผนจ่ายปันผล 7 หมื่นล้าน

แชร์ :

SCBX logo
หลังประกาศปรับโครงสร้าง ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ด้วยการจัดตั้งบริษัทแม่ในชื่อ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทน เพื่อทำธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) ปลดล็อกข้อจำกัดจากธุรกิจธนาคาร สู่ Tech Company วางเป้าหมาย 5 ปี ขึ้นชั้นบริษัทระดับภูมิภาคมีฐานลูกค้า 200 ล้านคน


ตามดูไทม์ไลน์ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม SCB และการนำหุ้น SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่จะถูกเพิกถอนออกจากตลาด

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

– วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจโดยอนุมัติให้ดำเนินการแลกหุ้นจาก SCB เป็น SCBX และนำหุ้น SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหุ้น SCB

– มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ถือหุ้นทำคำตอบรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) จากบริษัท SCBX (1 หุ้น SCB ต่อ 1 หุ้น SCBX) โดยผู้ถือหุ้นต้องตอบรับคำเสนอซื้ออย่างน้อย 90%

– มีนาคม 2565 หุ้น SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเพิกถอนหุ้น SCB ในวันเดียวกัน

– มิถุนายน 2565 SCB จ่ายเงินปันผลให้ SCBX จำนวน 70,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. นำไปซื้อกิจการบางส่วนจากธนาคารตามแผนปรับโครงสร้างของกลุ่ม
2. นำไปลงทุนในกิจการใหม่ๆ ตามแผนงานของกลุ่ม
3. นำไปใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของ SCBX
4. นำไปจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการและนโยบายของกลุ่ม

ในกรณีที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ Tender Offer มากกว่า 90% ผู้ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อจะยังคงถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะเสียสิทธิที่พึงได้จากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SCBX lising set

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม