เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นารอบใหม่

moderna vaccine
Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

หลังจากโรงพยาบาลเอกชนเปิดให้ประชาชนที่สนใจจองฉีดวัคซีนทางเลือก เทคโนโลยี mRNA โมเดอร์นา (Moderna) รอบแรกในเดือนมิถุนายน 2564 พบว่าได้รับความสนใจจองเต็มทุกรอบ

- Advertisement -

ล่าสุดโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ การุญเวช และเวิลด์เมดิคอล เปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นารอบ 2 อีกครั้งในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (มีจำนวนจำกัด) ราคาเข็มละ 1,650 บาท
จองผ่านลิงค์ https://bit.ly/BCHvacbooking

รายละเอียดการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาผ่านโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฏร์ ดังนี้
1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์
2. สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน จองฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์
3. สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาแล้ว ควรเว้นระยะการฉีดอย่างน้อย 6 เดือน
– กรณีฉีด Sinovac มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม
– กรณีฉีด AstraZeneca มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วย Moderna ควรฉีดอีก 1 เข็ม (ตามผลวิจัยฯ)

เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง ดังนั้นจำนวนวัคซีนที่ได้รับมาอาจไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีน ให้ผู้ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนก่อน คาดว่าวัคซีนจะนำเข้ามาถึงประเทศไทยเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

การคืนเงิน

1. กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ สามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
– ขอรับเงินมัดจำคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง
– แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนในล็อตต่อไป

2. กรณีทำการจองและชำระเงินค่ามัดจำมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

ทั้งนี้สามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย โดยห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า

kasemrad moderna payment

การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบและกำหนดวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนในระบบ Online โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ หากผู้รับการจัดสรรไม่มาตามเวลาที่นัดหมายการฉีดวัคซีนและไม่ติดต่อทางโรงพยาบาลภายใน 7 วัน ทางโรงพยาบาลจะขอสงวนสิทธิในการริบเงินมัดจำ

ค่ามัดจำการจองวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา
– ราคาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา จำนวน 1,650 บาทต่อเข็ม
– ผู้ทำการจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา จะต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน
– เมื่อมีการชำระเงินค่ามัดจำการจองวัคซีนแล้ว ผู้ทำการจองจะต้องแจ้งข้อมูลการโอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดผู้ฉีดวัคซีน ภายใน 3 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
– วัคซีนคาดว่าจะนำเข้ามาถึงประเทศไทย เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

เงื่อนไขอื่นๆ
1. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันการแพ้วัคซีน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
2. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
3. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

BCH moderna

อ่านเพิ่มเติม

สรุปขั้นตอน ‘บำรุงราษฎร์’ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา วันที่ 9 ก.ค.นี้