SC Asset จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล 0.18 บาท/หุ้น [PR]

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยเปิดให้รับชมผ่านรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความสำเร็จในปี 2563 เกี่ยวกับผลดำเนินงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 20 พฤษภาคมนี้

- Advertisement -