เปิดผลงาน OR ปี 63  ทำกำไร 8,791 ล้าน ลดลง 19% ประกาศจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท

โออาร์ OR ผลประกอบการ 2563

หุ้นขวัญใจมหาชน OR เปิดผลประกอบการปี 2563 รายได้ 428,804 ล้านบาท ลดลง 25.7% จากผลกระทบ COVID-19  ทำกำไร 8,791 ล้านบาท ลดลง 19% จากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการขยายสถานีบริการน้ำมันและร้านคาเฟ่ อเมซอน  บอร์ดเคาะจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท วันที่ 28 เมษายน

- Advertisement -

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 มีรายได้ขายและบริการ  428,804 ล้านบาท ลดลง 148,330 ล้านบาท หรือ -25.7% มีกำไรสุทธิ 8,791 ล้านบาท ลดลง 2,105 ล้านบาท หรือ -19.3% จากปีก่อน

หากดูเฉพาะไตรมาส 4 ปี 2563 มีรายได้ 109,496 ล้านบาท ลดลง 25.4% มีกำไรสุทธิ 2,923 ล้านบาท ลดลง 15.3% จากปีก่อน

ปัจจัยรายได้ลดลง มาจาก 1. ราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เป็นผลจากสงครามราคาระหว่างกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และประเทศรัสเซีย ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ำมันทั่วโลก ขณะที่อุปสงค์ของน้ำมันทั่วโลกลดลงจากการระบาดของโรค COVID-19

2.ปริมาณขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักปรับลดลง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยาน ดีเซล และเบนซิน จากผลกระทบ COVID-19 เนื่องจากรัฐบาลออกมาตรการจำกัดการเดินทางและเวลาเปิด-ปิดร้านค้า ส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายในเดือนเมษายน 2563 แต่หลังจากผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม 2563 ไตรมาส 4 ปี 2563 ปริมาณการขายปรับตัวเพิ่มเกือบเทียบเท่าสถานการณ์ปกติก่อนภาวะ COVID-19 ยกเว้นผลิตภัณฑ์น้ำมันอากาศยานที่ยังได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ และปริมาณเที่ยวบินทั่วโลกลดลง และ LPG ภาคครัวเรือนชะลอตัว

ส่วนรายได้กลุ่ม Non-Oil ลดลง โดยหลักมาจากร้านสะดวกซื้อ และรายได้จากธุรกิจต่างประเทศลดลงเช่นกัน จากผลกระทบ COVID-19

ปัจจัยกำไรสุทธิลดลง มาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้น จากการขยายสถานีบริการน้ำมันและร้านคาเฟ่ อเมซอน

PTT Station OR

สรุปผลงานธุรกิจน้ำมัน

ปี 2563 ธุรกิจน้ำมัน มีรายได้  396,708 ล้านบาท  ลดลง 143,127 ล้านบาท หรือ -26.5% มีสาเหตุหลักจากราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาดโลกที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากสงครามราคาระหว่างกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC และภาพรวมปริมาณขายที่ลดลง จากสถานการณ์โรค COVID-19 ที่มีผลกระทบมากในช่วงเดือนเมษายน ปี 2563 แม้ว่าเดือนพฤษภาคม ปี2563 สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย แต่การเดินทางระหว่างประเทศก็ยังไม่ฟื้นตัวทำให้ปริมาณขายในกลุ่มตลาดพาณิชย์ลดลงโดยหลักจากกลุ่มน้ำมันอากาศยาน รวมถึงอุปสงค์ที่ชะลอตัวทำให้ปริมาณการขายน้ำมันเตาสำหรับเรือขนส่ง และ LPG ลดลง แม้ว่าในส่วนของตลาดค้าปลีกมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น จากการขยายสถานีบริการน้ำมันรวมเป็นจำนวน 86 แห่ง

โดยสิ้นปี 2563  มีจำนวนสาขาสถานีบริการน้ำมัน  1,997 แห่ง  +4.5% และสถานีบริการ LPG   228  แห่ง +7.7%

Cafe Amazon OR

สรุปผลงานกลุ่ม Non-Oil

ธุรกิจ Non-Oil ปี 2563 มีรายได้ 16,867 ล้านบาท  -0.9% มีจำนวนสาขาของร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 3,388 ร้าน แบ่งเป็นร้านคาเฟ่ อเมซอนในประเทศไทย จำนวน 3,290 ร้าน จำแนกเป็นสาขาที่อยู่ในสถานีบริการจำนวน 1,966 ร้าน สัดส่วน 60%  และนอกสถานีบริการ 1,324 ร้าน สัดส่วน 40% รวมทั้งมีร้านคาเฟ่ อเมซอน ในต่างประเทศภายใต้ธุรกิจ Non-Oil จำนวน 20 ร้าน

สำหรับร้าน เท็กซัส ชิคเก้น มีเครือข่าย 78 สาขา และธุรกิจ Non-Oil อื่น มีร้านสะดวกซื้อ ภายใต้แบรนด์ 7-Eleven และ จิฟฟี่ จำนวนรวม 1,977 ร้านค้า

ไตรมาส 4 ปี 2563 ร้านคาเฟ่ อเมซอนมียอดจำหน่ายรวม 74 ล้านแก้ว เพิ่มขึ้นจาก 72 ล้านแก้ว (+2.2%) เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยในปี 2563 มียอดจำหน่ายรวม 274 ล้านแก้ว เพิ่มขึ้นจาก 264 ล้านแก้ว (+ 3.8%) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลจากการขยายเครือข่ายสาขาร้านคาเฟ่ อเมซอน

ปี 2563 รายได้ขายและบริการ ธุรกิจ Non-Oil ลดลงจากร้านค้าสะดวกซื้อที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ทำให้การบริโภคในประเทศลดลง และการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยลดลง

อย่างไรก็ตามธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้เพิ่มขึ้น 874 ล้านบาท หรือ +9.2% สอดคล้องกับการขยายเครือข่ายของร้านคาเฟ่ อเมซอน และร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 413 ร้านค้า

Laos PTT

สรุปผลงานธุรกิจต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน ปี 2563 ธุรกิจต่างประเทศ มีรายได้ขายและบริการ  21,361 ล้านบาท -36.5% จากปริมาณขายในกัมพูชาและฟิลิปปินส์ลดลง โดยหลักจากน้ำมันอากาศยานที่เที่ยวบินระหว่างประเทศยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์โรค COVID-19

สำหรับลาว ปริมาณขายเบนซิน ดีเซล ดีขึ้นจากการขยายสถานีบริการเพิ่มขึ้น และอีกทั้งมาตรการป้องกันการระบาดจาก COVID-19 เช่น การปิดชายแดนไทย-ลาว ช่วยส่งเสริมให้มีการเดินทางในลาวมากขึ้น สำหรับราคาขายเฉลี่ยลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ทำให้รายได้ขายลดลงในทุกประเทศ

จ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

คณะกรรรมการ OR ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นทั้งหมด 12,000 ล้านหุ้น  คิดเป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท

กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนี้ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 28 เมษายน 2564 วันจ่ายเงินปันผล

cafe amazon or

แนวโน้มปี 64 เศรษฐกิจฟื้นตัว

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจีดีพีขยายตัว 2.5 – 3.5%  ส่วนเศรษฐกิจโลกมีทิศทางฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและกลับมาขยายตัวได้ภายหลังจากผ่านพ้นจุดต่ำสุดจากการลดลงอย่างรุนแรงไปแล้วจากสถานการณ์ COVID-19

โดย OR มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายเครือข่ายทั้งธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจ Non-Oil ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 มีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PTT Station จำนวน 2,334 สถานี และร้านคาเฟ่ อเมซอน จำนวน 3,575 สาขา และร้านเท็กซัส ชิคเก้น 78 แห่ง

นอกจากนี้ OR ยังมีโครงการลงทุนที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยมีความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานเบเกอรี่ส่วนกลาง ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน โรงผลิตผงผสมเครื่องดื่ม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ โดยมีแผนจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

การดำเนินการก่อสร้างคลังเก็บผลิตภัณฑ์แห่งใหม่ในเมียนมาผ่านบริษัทร่วมค้า Brighter Energy Company Limited (BE) เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจน้ำมันในเมียนมา โดยมีแผนจะแล้วเสร็จภายในปี 2564