HomePR NewsPRIME ร่วมมือ ม. เกษตรฯ และ ธ.ก.ส. ให้ความรู้เรื่อง Solar แก่เกษตรกร ต่อยอดสู่การเป็น Smart Farmer เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน [PR]

PRIME ร่วมมือ ม. เกษตรฯ และ ธ.ก.ส. ให้ความรู้เรื่อง Solar แก่เกษตรกร ต่อยอดสู่การเป็น Smart Farmer เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน [PR]

แชร์ :

‘PRIME’ จัดทำโครงการเพื่อสังคม อบรมให้ความรู้เกษตรกร ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร พัฒนาสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ  โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ หรือ ไร่สุวรรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาปากช่อง  และบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

Santos Or Jaune

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘PRIME’ บริษัทพลังงานสะอาดชั้นนำ กล่าวว่า “มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังเพื่ออบรมให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณ ธ.ก.ส. ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับไร่สุวรรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดทำโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้น เราได้เล็งเห็นถึงความสามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว โดยเชื่อว่านวัตกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานที่สะอาดและไม่มีต้นทุนได้อย่างสะดวกและยั่งยืน โดยเฉพาะนวัตกรรม “Solar Pump” ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทที่ได้เอามานำเสนอในการอบรมครั้งนี้ มีความพิเศษที่นอกจากจะสามารถนำมาทดแทนการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันในระบบสูบน้ำแบบปกติที่ลดค่าใช้จ่ายได้มหาศาลแล้ว ยังได้รับออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกด้วยโครงสร้างล้อพิเศษลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัทอีกด้วย  ทั้งนี้โครงการในลักษณะนี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทที่ตั้งใจจะช่วยปฎิวัติวงการเกษตรของประเทศไทย ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป”

ดร. อุทุมพร ไชยวงษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กล่าวว่า “โครงการนี้ ริเริ่มจาก ธ.ก.ส. สาขานครราชสีมา ที่ดูแลพื้นที่เขตอีสานล่าง ซึ่งได้มีความร่วมมือกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติฯ ในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นประจำทุกปี การจัดอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. สาขาปากช่อง และสาขาเขาใหญ่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร โดยได้ร่วมมือกับ PRIME เพื่อให้ความรู้ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทางการเกษตร เช่น การใช้การระบบการจัดการน้ำ ทั้งระบบสูบน้ำและระบบน้ำหยด ซึ่งสามารถนำมาทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลที่ใช้ในการเติมเครื่องสูบน้ำแบบปกติ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นมลพิษทั้งต่อเกษตรกรผู้ใช้งานและต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม”

ในส่วนของงานอบรมนั้น เต็มไปด้วยเนื้อหาที่มีความเข้มข้น มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 500 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น อบรมรุ่นละ 1 วันเต็ม โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย “การใช้นวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power System) เพื่อการเกษตร” โดยวิทยากรจากบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), “การบูรณาการน้ำผิวดิน-ใต้ดิน เพื่อใช้ด้านการเกษตรอย่างเหมาะสม” โดย ผศ. ดร. ดีเซลล์ สวนบุรี อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, “เทคโนโลยีกับการผลิตพืช” โดย ดร. อุทุมพร ไชยวงษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ “การใช้โดรนเพื่อการเกษตรและการสาธิตการใช้โดรน” โดยวิทยากรจากบริษัท อีซี่ (2018) จำกัด  บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยเกษตรกรที่ให้ความสนใจ พร้อมทั้งมีการแจกของที่ระลึกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมอีกด้วย


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม