HomePR News“จิมมี่ เดอะ โค้ช” ผนึก ม.สยาม ปั้นหลักสูตร “MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” ครั้งแรกของไทย [PR]

“จิมมี่ เดอะ โค้ช” ผนึก ม.สยาม ปั้นหลักสูตร “MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” ครั้งแรกของไทย [PR]

แชร์ :

กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช เดินหน้าขยายศาสตร์การโค้ชสู่ระบบการศึกษาไทย ส่งสถาบันฝึกทักษะการโค้ช (TCA) จับมือมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพัฒนาหลักสูตร ป.โท “MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” (MBA–Coaching for Business Development) ครั้งแรกในประเทศไทย ชูจุดเด่นการนำทักษะการโค้ชร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมยกระดับผู้เรียน สู่การเป็นผู้นำองค์กรที่เข้มแข็งจากภายในจิตใจ ซัคเซสทั้งธุรกิจ–ชีวิตส่วนตัว ดีเดย์เปิดรับสมัครรุ่นปฐมฤกษ์ เดือน พ.ค. ศกนี้

Santos Or Jaune
  • TCA ขยายศาสตร์การโค้ชสู่ระบบการศึกษา

โค้ชจิมมี่–พจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช (Jimi The Coach Group–JTCG) และสถาบันฝึกทักษะการโค้ช (Thailand Coaching Academy–TCA)  เปิดเผยว่า ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงแบบคาดไม่ถึง เกิดวิกฤตดิสรัปชั่น (Disruption) หรือการพลิกผันจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจในวงกว้าง รวมถึงระบบการศึกษาที่ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความสมดุลและยั่งยืน

สถาบันฝึกทักษะการโค้ช (TCA) มีความมุ่งมั่นที่จะขยายศาสตร์การโค้ชเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม ในการพัฒนาและเปิดหลักสูตร “MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” (MBA–Coaching for Business Development) สร้างโค้ชผู้นำมืออาชีพ พร้อมดีกรีมหาบัณทิต ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย กับการนำศาสตร์การโค้ชร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน สู่การเป็นผู้นำองค์กรที่เข้มแข็งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการทำงาน โดย TCA ได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ไลฟ์โค้ช (Life Coaching) ตลอดจนทักษะการโค้ช (Coaching Skills) ให้กับผู้บริหารในองค์กรระดับประเทศที่สั่งสมมายาวนานมากกว่า 10 ปี ผนวกรวมเข้ากับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยสยาม

โครงสร้างหลักสูตร MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการโค้ช ประกอบด้วย ความรู้และทักษะการโค้ชตามมาตรฐานสากล การเป็นโค้ชที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ การเข้าร่วมกิจกรรมโค้ชนานาชาติ ซึ่งในส่วนของผู้บริหาร ทักษะการโค้ชมีความสำคัญที่สอดคล้องและสามารถเสริมทักษะอื่นๆ ด้านการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในส่วนของพนักงานจะได้ทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาธุรกิจ รวมถึงทักษะการโค้ชเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานและทีมงาน โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับทั้งปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) และประกาศนียบัตรรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation–ICF) ในระดับ Accredited Coach Training Program–ACTP) โดยใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี แต่สามารถเรียนจบได้ภายใน 1.5 ปี และผู้ที่เคยเรียนหลักสูตรการโค้ชกับสถาบันฯ TCA สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 1 ปี

“หลักสูตร MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการขยายศาสตร์การโค้ชให้เข้าถึงคนไทยมากขึ้นตามความมุ่งมั่นของ TCA ด้วยการปูพื้นฐานสร้างผู้นำองค์กรที่มีเป้าหมายและดำรงตนด้วยความแข็งแรงจากภายในจิตใจ เพราะหากผู้นำแข็งแรงจากภายใน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาจะสามารถรับมือกับวิกฤตดิสรัปชั่นต่าง ๆ ได้ด้วยปัญญาญาณว่าจะต้องจัดการและหาทางออกกับเรื่องที่เป็นปัญหานั้นได้อย่างไร ซึ่งนิยามความสำเร็จของหลักสูตรนี้ก็คือ การนำความรู้ไปต่อยอดใช้ได้จริง นำพาทีมไปสู่เป้าหมายขององค์กร ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำธุรกิจและชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุลและมีจริยธรรม” โค้ชจิมมี่ กล่าว

  • ชูจุดเด่น “สุดยอด” หลักสูตรแห่งความสำเร็จ “ธุรกิจ–ชีวิต”

ด้าน รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดี และรักษาการคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและ TCA ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ เกิดจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสตร์การโค้ช ซึ่งเป็นกระบวนการค้นคว้าสู่การพัฒนาศักยภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำตนเองไปสู่เป้าหมายทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการทำธุรกิจ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ผสมผสานศาสตร์การโค้ช ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบัน โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างความสำเร็จได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีคุณค่าในทุกมิติ โดยกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรนี้ ได้แก่ 1. ผู้บริหารองค์กรที่มีความสนใจในเรื่องของการนำศาสตร์การโค้ชไปใช้ในองค์กร 2. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ 3. โค้ชมืออาชีพที่ต้องการเติมเต็มความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

“หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ เป็นการนำจุดแข็งด้านไลฟ์โค้ช
ของ TCA มาใช้ในการเรียนการสอนร่วมกับความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งติด TOP 5 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับที่ 93  ของโลก เมื่อปี 2563 โดยนิยามความสำเร็จของหลักสูตร MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เราต้องการจะบ่มเพาะคือ การค้นหาศักยภาพตัวเองของผู้เรียน ผสมผสานเข้ากับความรู้ด้านวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในธุรกิจหรือการทำงานและชีวิตส่วนตัว ทั้งยังเป็นการจุดประกายระบบการศึกษาไทยจากเดิมที่เป็นการศึกษาในรูปแบบการไขว่คว้าหาความรู้ภายนอก มาเป็นการศึกษาที่มองหาศักยภาพภายในของตนเองเป็นฐาน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่จะก้าวสู่อาชีพโค้ชได้อย่างมืออาชีพ โดยมั่นใจว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดอีกหนึ่งหลักสูตรในแง่ของการส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
รศ.ดร.จอมพงศ์ กล่าวในตอนท้าย

สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต “MBA–การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นปฐมฤกษ์ จะเปิดรับสมัครเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนจำกัดไม่เกิน 50 คน โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.089 333 9999 และ 082 669 2953 หรือ LINE@JIMITCA

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม