“Leadership from Within” ปลุกพลังบวกผู้นำจากภายใน ร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จและความสุขอย่างยั่งยืน (“Success X Happiness”) [PR]

ในยุคที่ใครๆ ก็พูดถึงเรื่อง Disruption หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในทุกแง่มุมของชีวิต ทั้งยังส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมไปอย่างสิ้นเชิง ผู้นำองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดอาวุธด้วย Transformation หรือปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

- Advertisement -

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช (Jimi The Coach Group) ส่งเทียบเชิญผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรชั้นนำ พร้อมเปิดบ้านร่วม Workshop  เพื่อหาแนวทางในการตอบโจทย์การสร้าง Mindset | morale | Engagement  ซึ่งเป็นความสำคัญที่เชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะ สู่การนำพาองค์กรผ่านพ้นวิกฤต Disruption ภายใต้ชื่องาน “A Secret of Successful Business X Happy Employee” ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวหลักสูตรพิเศษ “Leadership from Within” รุ่น Public เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำที่มั่นคงจากภายในจิตใจด้วยทักษะไลฟ์โค้ช (Life Coach) โดยจะเริ่มเปิดสอนคอร์สแรกในวันที่ 16–17 ธันวาคม 2562

โค้ชระดับแถวหน้าของเมืองไทย “พจนารถ ซีบังเกิด” หรือ “โค้ชจิมมี่” ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท
จิมมี่ เดอะ โค้ช กล่าวว่า ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้มีปัจจัยเข้ามากระทบชีวิตและธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ โซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงการเชื่อมโยงกันแบบไร้พรมแดน ซึ่งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ พบเจอกับปัญหาเดียวกันคือ สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การตอบสนองของพนักงานที่มีความเร็วเท่าเดิม อาจจะดูช้ากว่าปกติ ดังนั้น องค์กรจึงต้องขยับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะผู้นำองค์กรและฝ่ายพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเสมือนขุมพลังงานสำคัญที่จะชาร์ตพลังงานดี เติม Energy บวกให้กับพนักงานในองค์กร

“ไลฟ์โค้ช” (Life Coach) ตอบโจทย์ตรงประเด็นเหตุปัจจัยดังกล่าวได้ดีที่สุด!..ไลฟ์โค้ชเป็นทักษะหรือศาสตร์ที่ให้ชีวิต ให้ความสุข ด้วยการพาคนๆ หนึ่งเข้าไปทำความเข้าใจตัวตนของตนเอง ด้วยการกระตุ้นและจุดประกายความคิด ดึงศักยภาพที่อยู่ในตัวตนของทุกคนขึ้นมาเป็นพลังและเข้มแข็งจากภายใน เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ปลดล็อกสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหา แล้วสามารถก้าวเดินดำเนินชีวิตไปข้างหน้า พาตนเองไปสู่จุดหมายและความสำเร็จในแบบที่ต้องการได้อย่างสมดุล มีจริยธรรม มีความสุข และอิ่มเอม ดังนั้น ไลฟ์โค้ชจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศใช้เป็น Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะด้านอารมณ์ในการบริหารงานและความสัมพันธ์เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีเป้าหมาย เติมเต็มความสุขในแบบฉบับของตัวเองอย่างแท้จริง

กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช ได้เปิดหลักสูตร “Leadership from Within” รุ่น Public ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำที่มั่นคงจากภายในด้วยทักษะไลฟ์โค้ช เหมาะสำหรับผู้นำและผู้บริหารในองค์กรที่ต้องตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารและ Team Lead ที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่มีบทบาทเป็นโค้ชในองค์กร รวมถึงผู้ที่ผ่านการเรียนทักษะการโค้ชมาแล้วและต้องการพัฒนาเพิ่มเติม โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ รับรู้ถึงปัจจัยภายในตนเองที่ส่งผลต่อความคิดและการกระทำ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งของตนเองและผู้อื่น สร้างความสอดคล้องทั้งเป้าหมายส่วนตัวและงานที่ทำ เกิดทัศนคติเชิงบวกที่สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน สร้างทักษะชีวิต มีความแข็งแรงจากภายใน เข้าใจตนเอง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ ดึงศักยภาพที่มีออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างสมดุลชีวิตเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จทั้งด้านการทำงานและด้านอื่นๆ

โค้ชจิมมี่ แชร์มุมมองน่าสนใจว่า Performance ที่ดีเลิศของผู้นำ ไม่ได้มาจากความเก่งในด้านการทำงาน ความฉลาด และประสบการณ์เท่านั้น แต่“จุดตัดที่แตกต่าง”เกิดจากการที่ผู้นำมีความมั่นคงทั้งสภาวะร่างกายและจิตใจ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ยอมรับบุคคลที่แตกต่าง สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รับฟังที่ได้ยิน เข้าใจถึงความรู้สึก ความสุข หรือความกังวลของทีมงานที่ไม่ได้ถูกสื่อสารออกมาโดยตรง มีความเป็นธรรมชาติในการรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น มองเห็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นในทีมงานแต่ละคน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานและผู้คนรอบข้างอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาความเป็นผู้นำที่มั่นคงจากภายในจิตใจต้องเริ่มจากกระบวนการคิด (Mindset) ตามหลักการไลฟ์โค้ช คือ 1) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและเป็นได้มากกว่าที่เขาเป็น 2) ทุกคนทำดีที่สุดแล้วด้วยทรัพยากรที่เขามีอยู่ ณ ขณะนั้น 3) คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ และ 4) โลกนี้ไม่มีความล้มเหลว มีเพียงเสียงสะท้อนกลับเพื่อให้เราได้ปรับปรุง

“การที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ต้องเริ่มจากรู้ว่าเป้าหมายคืออะไร (What) แล้วหาวิธีไปให้ถึงเป้าหมายนั้น โดยก่อนที่จะลงมือทำต้องรู้ว่าทำไม (Why) เลือกทำแบบนี้ เพราะถ้าไม่รู้ Why ก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไม พอรู้เป้าหมายเราจะเห็น Vision of Success และหาวิธีไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ แต่ถ้าไปถึงเป้าหมายแล้วไม่มีความสุข เช่น ตั้งเป้าทำงาน 3 ปี ต้องได้เป็นผู้จัดการ แต่พอเป็นผู้จัดการแล้วเครียดหนัก กลับบ้านดึก ภรรยาบ่น ลูกไม่เคยเห็นหน้าเพราะกลับถึงบ้านลูกก็เข้านอนแล้ว แบบนี้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย แต่ไม่ Fulfill เพราะสิ่งที่มีไม่ได้เติมเต็มด้านที่เขาต้องการ ซึ่งไลฟ์โค้ชจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและ Fulfill ไปพร้อมๆ กัน สามารถปรับสมดุลวงล้อแห่งชีวิตทั้ง 8 ด้าน ‘การงานการเงินสุขภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนความรักการพัฒนาตนเองหรือเติบโตการพักผ่อนจัดการสภาพแวดล้อมของตนเอง’ ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า และมีความสุขในแบบฉบับที่เลือกเอง บนพื้นฐานจริยธรรม พร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาองค์กรให้แข็งแรง ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเติบโตได้อย่างยั่งยืน  โค้ชจิมมี่ กล่าวทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจ

Leadership from Within” ผู้นำที่มั่นคงจากภายในด้วยทักษะไลฟ์โค้ชซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วย
ดึงศักยภาพที่ถูกบดบังไว้ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ ขึ้นมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างสมดุล เชื่อมโยงความสุขกับความสำเร็จเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในทุกแง่มุมของชีวิต

สำหรับคอร์สพิเศษ!!! “Leadership from Within” รุ่น Public สร้างผู้นำที่มั่นคงและแข็งแรงจากภายใน จะจัดขึ้นในวันที่ 16–17 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันฝึกทักษะการโค้ช Thailand Coaching Academy โครงการ 33 Space ประดิพัทธ์ซอย 17 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับข้อเสนอพิเศษได้ที่ โทร. 02–789–9955 ต่อ 3 หรือ โทร. 090–198–9543