คนกรุง Gen-Y ติด “ซีรีส์” หนัก ส่วนการใช้สื่อออนไลน์เวลา “ก่อนนอน” มากสุด 3-4 ชม.ต่อวัน

การพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้ประชากรออนไลน์ทั่วโลกเติบโตต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รายงานล่าสุดปี 2020 ของ We are Social และ Hootsuite  พบว่าคนทั่วโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 4,540 ล้านคน คิดเป็น 59% ของประชากรโลก 7,750 ล้านคน ใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 43 นาที ต่อวัน

- Advertisement -

ประชากรออนไลน์ไทยสร้างสถิติติดอันดับโลกเช่นกัน ปี 2020 ผู้มีใช้อินเทอร์เน็ต 52 ล้านคน สัดส่วน 75% ของประชากรไทย ใช้อินเทอร์เน็ต 9.01 ชั่วโมงต่อวัน เป็นอันดับที่ 5 ของโลก  เช่นเดียวกับ 3 แพลตฟอร์มหลัก Youtube  ใช้งานอันดับ 6 ของโลก  Facebook อันดับ 8 ของโลก และ Line  เป็นอันดับ 2 ของโลก การเข้าถึงสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ส่งผลให้รูปแบบการเสพคอนเทนต์ในยุคนี้เปลี่ยนไป!

คน Gen-Y เกาะติดโซเชียลมีเดีย

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) กล่าวว่า ช่วงที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคน จะอยู่ในช่วงปี 2524-2543 ซึ่งคนที่เกิดในช่วงนั้นจะเรียกว่า Generation Y หรือ Gen-Y ช่วงดังกล่าวยังมีการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อาทิ มือถือ โทรทัศน์ สมาร์ทโฟน ส่งผลให้ราคาเริ่มถูกลง  Gen-Y จึงสามารถหาอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้งานได้ง่าย

เรียกได้ว่าคน Gen-Y เกิดมาพร้อมกับยุคเทคโนโลยี ที่เพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์ไอทีและอินเทอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว  พฤติกรรม Gen-Y รับข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียบ่อยที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นข่าว หนังสือพิมพ์ และวิทยุ

ส่องพฤติกรรมคนกรุงใช้สื่อออนไลน์

จากการศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมออนไลน์คอนเทนต์ของผู้บริโภค Gen-Y ในกรุงเทพฯ จากผลงานวิจัยของ คุณพงศ์เทพ แสงจันทร์ สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล CIBA ได้สำรวจประชาชนในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 400 คน พบผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้าชมสื่อออนไลน์มากกว่า 6 ครั้งต่อวัน สัดส่วน 53.75% รองลงมาคือ 3-4 ครั้ง

ในแต่ละครั้งผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน สัดส่วน 30.50% รองลงมาคือ มากกว่า 4 ชั่วโมง สัดส่วน 30%

-ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ช่วงก่อนนอนบ่อยที่สุดถึง 44% รองลงมาคือ ช่วงเย็น 29.25%

-ผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน เข้าถึงสื่อออนไลน์มากที่สุด  98% รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ 41%

-การใช้สื่อออนไลน์ ใช้เพื่อ “ความบันเทิง” มากที่สุด  91.75% รองลงมาคือ ติดตามข่าวสารสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ 54.25%

-ส่วนใหญ่นิยมดูซีรีส์ ผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด 33.25% รองลงมาคือ การท่องเที่ยว/รีวิวการท่องเที่ยว 26%

จากผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การทำการตลาดแบบเนื้อหา ได้แก่ กลยุทธ์ช่องทางที่นำเสนอคอนเทนต์และด้านรูปแบบเนื้อหา มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมออนไลน์คอนเทนต์ พบว่ากลยุทธ์การตลาดแบบใช้ Influencer  ทั้งลักษณะการนำเสนอและระดับความมีชื่อเสียงของ Influencer มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับชมออนไลน์คอนเทนต์ของผู้บริโภค

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand