“SYS Education Fund” ขยายทุนการศึกษาในปี 2562 สานต่ออนาคตยั่งยืน ‘เยาวชนไทย’ [PR]

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเอชบีมไวด์แฟลงก์ในประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และสังคม มาโดยตลอด SYS ได้จัดตั้งโครงการ SYS Education Fund ขึ้น เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสทางการศึกษา มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวทีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หากนับถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่บริษัทฯได้มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับปริญญาตรี แบบไม่มีข้อผูกมัดใดๆให้กับเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตามปณิธานของบริษัทฯ ที่ต้องการสนับสนุนให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป

- Advertisement -

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เปิดเผยว่า การมอบทุน SYS Education Fund เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งในปี 2560 – 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการมอบทุนไปแล้วทั้งสิ้น 18 ทุน รวมมูลค่าทุนประมาณ 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ภาคเหนือ รวม 7 ทุน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ ภาคตะวันออก จำนวน 1 ทุน ที่จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 6 ทุน ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ภาคใต้ รวม 4 ทุน ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา ปัตตานี และ สุราษฎร์ธานี รวมการส่งมอบทุน SYS Education Fund ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 18 ทุน

“SYS มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดแคลนได้รับโอกาสการศึกษาบางคนได้ก้าวเข้าไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว อีกไม่นานนักเรียนเหล่านี้จะทยอยสำเร็จการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

ปี 2562 เพิ่มกว่า 10 ทุนการศึกษา ให้เด็กไทย นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับแผนงานโครงการ SYS Education Fund ในปี 2562 ยังคงยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเตรียมมอบทุนการศึกษาเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 10 ทุนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ชลบุรี ชัยนาท ระยอง และอุดรธานี
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น จากในช่วงที่ผ่านมาที่จะเน้นการมอบทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เป็นหลัก ซึ่งเมื่อรวมกับนักเรียนทุนที่มีอยู่เดิมจะมีนักเรียนทุนรวมกว่า 30 คน และจะมีการส่งมอบทุนในปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 1,200,000 บาท ส่งเสริมพนักงาน SYS มีส่วนร่วมอนาคตเยาวชน

นอกจากการมอบทุนช่วยเหลือด้านการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีพนักงานพี่เลี้ยงจิตอาสามาช่วยดูแลนักเรียนทุน SYS Education Fund ด้วย โดยเปิดรับสมัครจากพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องเป็นเพศเดียวกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้สึกสบายใจในการพูดคุย ซึ่งพี่เลี้ยงจิตอาสาเหล่านี้จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งเรื่องการศึกษา การใช้ชีวิตรวมทั้งติดตามผลการเรียน ความประพฤติ ตลอดจนความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องต่อไป SYS Education Fund จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยให้มีอนาคตที่ยั่งยืนตามปณิธานของบริษัทได้วางไว้