Home Brand Move !! SC ASSET ดึงพลัง “พนักงาน” ปั้นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ตอบโจทย์ธุรกิจ Living Solutions Provider

SC ASSET ดึงพลัง “พนักงาน” ปั้นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ตอบโจทย์ธุรกิจ Living Solutions Provider

ทุกการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับความท้าทายเสมอ เช่นเดียวกับที่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ASSET ประกาศการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรครั้งใหญ่ในรอบสิบปี ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็น Living Solutions Provider ตามที่ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) เอสซี แอสเสท ได้วางไว้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

โจทย์เปลี่ยน สู่ Living Solutions Provider

หากย้อนกลับไปในช่วงสิบปีก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่าบริษัทเอสซี แอสเสท เอง ก็มีวัฒนธรรมองค์กรเดิมอยู่แล้ว ภายใต้แนวคิด “2C 2A” ประกอบด้วย ช่างคิด ช่างสร้างสรรค์ผลงาน (Create), ใส่ใจลูกค้า (Care), ตอบสนองต่อความต้องการอย่างรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น (Active) และ มีความเป็นมืออาชีพ (Ability)

ที่ “คน SC ASSET” ใช้เป็น หลัก ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร และกับพาร์ทเนอร์มาโดยตลอด แต่เมื่อองค์กร กำลังเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ และเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกๆด้านมากขึ้น ดังนั้น “พนักงาน” จะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่ตามมาด้วย

โดยเฉพาะ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Living Solutions Provider จากบทบาทเดิมเมื่อสิบปีก่อนหน้านี้ เอสซี แอสเสท วางตำแหน่งเป็น Real Estate Developer ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งคุณภาพในทุกด้านเท่านั้น

สำหรับการเป็น Living Solutions Provider  คือ การประสานนวัตกรรมเข้ากับอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้า โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และทำงานร่วมกับ Partners ที่หลากหลายใน ecosystem เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

วัฒนธรรมองค์กรต้องร่วมกันออกแบบ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในครั้งนี้ เอสซีฯ ยังได้ สลิงชอท กรุ๊ป (Slingshot Group) ที่ปรึกษาการวางกลยุทธ์การพัฒนาผู้นำและองค์กรชั้นนำระดับประเทศไทย ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญต่อการวาง Strategy ทั้งยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล(HR) และการวางแผนการสื่อสารร่วมกับพนักงานทั้งหมด เพื่อผลักดันให้พนักงานเอสซีฯ เข้าใจ และตระหนักถึงวิสัยทัศน์ใหม่องค์กรฯ ร่วมกัน

ปฎิบัติการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่เอสซีครั้งนี้ วางระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 และกำหนดให้วันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็นวัน “คิก ออฟ” แคมเปญการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใหม่ พร้อมสื่อสารไปยังพนักงานทั้งหมด

ภายในงานมี 4 เรื่องหลัก ที่นำมาพูดคุยกับพนักงาน คือ

  • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Change)
  • การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง (Re-Culture)
  • สำรวจความคิดเห็นของพนักงาน (Survey)
  • สร้างการมีส่วนร่วมผ่านพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นตัวแทน (Culture Agents)

เริ่มตั้งแต่ ทำอย่างไรให้พนักงานตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง โดยไม่รู้สึกถูกบีบบังคับ การดูแลตั้งแต่ระดับความคิดและความรู้สึกของพนักงานอย่างเป็นเหตุเป็นผล สร้างการมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยความเต็มใจ และนำร่องตัวแทนผู้นำกลุ่มเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร

เพื่อให้ได้ข้อสรุปทั้ง Core Value และ วัฒนธรรมองค์กรตามที่พนักงานมีส่วน “ร่วมออกแบบ” วัฒนธรรมองค์กรใหม่ และบรรลุเป้าหมายสู่การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการสร้างนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ Living Solutions Provider

โมเดล ค็อทเตอร์ ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

นอกจากนี้ สลิงชอท กรุ๊ป ยังได้นำ 8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จแห่งการเปลี่ยนแปลงของ ค็อทเตอร์ (The 8-Steps for Leading Change – Kotter) ใช้เป็น Methodology สำคัญในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้

เริ่มตั้งแต่การสร้างแพล็ตฟอร์มธุรกิจขององค์กร (SC ASSET) ที่เติบโต ปลุกให้พนักงานลุกขึ้นสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สร้างกลุ่มผู้นำโดยใช้วิธีรับสมัครจากพนักงานเพื่อเป็นตัวแทน และร่วมกำหนดนิยามของค่านิยมใหม่ (Core Value) ร่วมกัน

ข้อมูลจาก: https://www.kotterinc.com/8-steps-process-for-leading-change/

พร้อมดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มระดับผู้บริหาร และกลุ่มลูกค้า (ลูกบ้าน) เอสซีฯ ในมุมความคิดเห็นที่ว่า พนักงานแบบใดสามารถทำงานตอบโจทย์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เดินคู่ไปกับการสำรวจความคิดเห็นพนักงานทั้งหมด โดยผลดำเนินการทั้งหมดจะนำมากลั่นกรองเพื่อให้ได้ Core Value ใหม่ ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปีนี้

คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ( Partner / Founder  Slingshot Group )

ต่อจากนั้น ตัวแทนผู้นำกลุ่มของพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะเป็นผู้สื่อสารถ่ายทอดค่านิยมองค์กรใหม่ออกไปยังวงกว้าง เพื่อให้พนักงานทั้งหมดรับรู้และมีส่วนร่วม จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการฉลองความสำเร็จในช่วงแรก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป และเข้าสู่กระบวนการสุดท้าย คือ ปรับใช้จริงจนเป็นกิจวัตร และกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่องค์กรของเอสซีฯ ในที่สุด

ทุกคนเป็น SC Team Robin

จาก Action Plan ดังกล่าว เอสซีฯ มองว่าสิ่งท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขององค์กรในครั้งนี้ คือ การสร้างวิธีการให้คน “Buy In” เพื่อสร้างการเติบโตองค์กรแบบยั่งยืนร่วมกันในอนาคต ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างบรรยากาศการทำงาน การพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตภายใต้โปรแกรมต่างๆ

โดยในเร็วๆนี้ เอสซีฯ เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชั่น เอสซีอินวัน สำหรับพนักงานให้สามารถทำกิจกรรมส่วนตัวและกิจกรรมระหว่างองค์กรต่างๆ ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านสู่ HR Digital Platform ในอนาคตอย่างแท้จริง

แอปพลิเคชั่น เอสซีอินวัน

นอกจากนี้ เอสซีฯ ยังเห็นว่าเจเนอเรชัน ความแตกต่างระหว่างรุ่นของพนักงานองค์กร นั้นไม่ใช่ปัญหาหลักต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรในครั้งนี้ ด้วยปัจจุบันมีพนักงานคนรุ่นใหม่ หรือ เจน วาย สัดส่วนเกือบ 70%  เจน เอ็กซ์ ราว 30%  ส่วน เบบี บูมเมอร์ มีสัดส่วนที่น้อยลงราว 3% และกำลังมีคนรุ่นใหม่ กลุ่ม Gen Z เข้ามาร่วมงานมากขึ้นในอนาคต

กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ จะเป็นพนักงานที่จะเข้ามามีบทบาทและขับเคลื่อนองค์กรต่อไป โดยฝ่าย HR ของเอสซีฯเองยังได้พัฒนาโปรแกรมนำร่องสร้างกลุ่มพนักงานที่เรียกว่า SC Team Robin เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่ขึ้นมาเป็นกลุ่มแรก จำนวน 50-60 คน โดยทำหน้าที่บอกเล่า ความเคลื่อนไหวต่างๆขององค์กรที่เกิดขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไม่ให้พลาดทุกข่าวสารองค์กรที่ต้องการสื่อสารกับพนักงาน และยังปฏิบัติงานได้อย่างน่าประทับใจ พร้อมวางเป้าหมายภายใน 5 ปีนับจากนี้ พนักงานทุกคนของเอสซีฯ จะสามารถเป็น SC Team Robin ได้ทั้งหมด ด้วยเชื่อมั่นว่า หากคนเอสซีฯร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่เกิดขึ้นได้แล้ว การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กรก็จะตามมา และบรรลุสู่วิสัยทัศน์องค์กรที่วางไว้ได้ในที่สุด

การขยับครั้งใหญ่ของของเอสซีฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะสะเทือนถึงธุรกิจในตลาดเดียวกันแล้ว เชื่อว่าจะยังส่งแรงกระเพื่อมไปยังอุตสาหกรรมอื่นที่จับตาดูอยู่เช่นกัน

ติดตามความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ได้ที่: www.facebook.com/scasset

 

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม