สวนน้ำรามายณะพัทยาจัดงานฉลองสู่ ความสำเร็จอันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับ 12 ของโลก [PR]

สวนน้ำรามายณะ พัทยา สวนน้ำอันดับ 1 ในประเทศไทย จัดงานฉลองความสำเร็จสู่อันดับที่ 2 ของเอเชีย และ อันดับ 12 ของโลก เผยเตรียมแผนลงทุนรองรับการเติบโตธุรกิจท่องเที่ยวในไทย พร้อมขานรับนโยบายรัฐทุกรูปแบบ

- Advertisement -

โดยผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอิทธิพล คุณปลื้ม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฉลองความสำเร็จ จากการได้รับเลือกให้เป็นสวนน้ำ อันดับ 1 ที่ใหญ่และดีที่สุดในประเทศไทย ครองอันดับ 2 ในเอเชีย และครองอันดับที่ 12 ในระดับโลก จัดอันดับโดย TripAdvisor  ในครั้งนี้

“ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดก ารณ์ว่าในปี 2561 จังหวัดชลบุรีจะมีนักท่องเที่ ยวมาเยือนเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากปี 2560 หรือคิดเป็น 17.5 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ ยวกว่า 240,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนชาวต่างชาติ 60% และคนไทย 40% โดยมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ ยวในเมืองพัทยา, บางแสน และสัตหีบ โดยปัจจุบันตลาดท่องเที่ยวพั ทยาเราเน้นการเป็นแฟมิลี่เดสติ เนชั่น และสปอร์ตทัวริซึ่ม ซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของเมื องพัทยา จากเดิมที่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นหลัก นอกจากนี้ ททท.ยังได้หารือกับทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้ตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยสวนน้ำรามายณะถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในอันที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้มาเยือนจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน “

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ยังมีปัจจัยบวกอีกหลายประการที่จะเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจโดยรวมของภาคตะวันออกแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อาทิ การที่ ภาครัฐบาลได้ประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ Thailand 4.0 เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการพัฒนาพื้ นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่ อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยจังหวัดชลบุรีได้มีการพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรั บการขยายตัวด้านการท่องเที่ ยวอย่างเป็นระบบ อาทิ การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ แห่งที่ 3  ปัจจุบันมีสายการบินต่างๆ เปิดให้บริการในรูปแบบเที่ยวบินปกติ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ มีทั้งเส้นทางบินภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต  หาดใหญ่ หนานหนิง หนานชาง ฮ่องกง สิงคโปร์ รัสเซีย เป็นต้น “

ด้านมร.สแตน บาดิคา ผู้บริหารสูงสุด สวนน้ำรามายณะ กล่าวว่า สวนน้ำรามายณะ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2559 ที่ผ่านมา บนเนื้อที่กว่า 106 ไร่ ท่ามกลางภูมิทัศน์อันสวย

งามอย่างเขาชีจรรย์และไร่องุ่นซิลเวอร์เลค โดยใช้งบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ กว่า 7,500 คนต่อวัน  พร้อมได้รับการจัดอันดับให้เป็ นสวนน้ำอันดับ 1 ที่ดีที่สุดในประเทศไทยครองอันดับ 2 ในเอเชียและอันดับ  12 ในระดับโลกในปี 2561 โดย

TripAdvisor ซึ่งถือเป็นสวนน้ำและ Attraction Park แห่งแรกและแห่งเดี ยวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี  โดยเป็นการขยับอันดับจากปีที่ผ่านมาที่ได้รับการจัดอันดับที่ 3 ของเอเชีย และอันดับที่ 19 ของโลก

“ สำหรับปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการเปิดดำเนินการนั้นถือว่าเป็นปีที่สวนน้ำรามายณะจะมีทิศ ทางที่ชัดเจนขึ้น ทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ โดยได้เร่งขยายฐานตลาดต่ างประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงจีน อินเดีย ฯลฯ โดยมีแผนจะเพิ่มความถี่ในการเดิ นสายโรดโชว์ต่างประเทศมากขึ้น อาทิ การร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตรอื่น ๆ ขณะเดียวกันก็มีแผนรุกตลาดในประเทศให้มากขึ้นเช่นกัน “

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการทำการตลาดและโปรโมชั่นให้ต่อเนื่อง เพื่อให้กลับเข้ามาใช้บริการซ้ำ พร้อมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ กับสมาชิกรายปีในอนาคตอันใกล้เรามีแผนที่ขยายการลงทุนเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ รวมถึงสรรค์สร้างกิจกรรมให้สามารถรอง รับทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนว โน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เตรียมปรับแผนให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มีเป้าหมายให้ไทยเป็น แฟมิลี่เดสติเนชั่น  โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มองค์กร, กรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่  รวมทั้งกลุ่มครอบครัว ให้ได้มากยิ่งขึ้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลุ่มบริษัทต่างๆนั้นทางสวนน้ำของเราสามารถรองรับได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพื้นที่ของสวนน้ำรามายณะนั้นจัดว่าเป็นสวนน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีฟังก์ ชั่นที่สามารถรองรับกลุ่มนักท่องและลูกค้ารายใหญ่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับในส่วนของการให้การบริการด้านอื่นๆ ทางสวนน้ำรามายณะยังมีการเปิดฝึกอบรมมินิไลฟ์การ์ดสำหรับเด็ก และหลักสูตรไลฟ์การ์ดเต็มรูปแบบสำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กรเอกชน โดยได้รับการรับรองจาก American Association Lifeguard อีกด้วย

สวนน้ำรามายณะ ก่อสร้างด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยมีไวท์วอเตอร์เวสต์ อินดัสทรีผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการก่อสร้างสวนน้ำระดับโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบ และผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนน้ำ ซึ่งมีผลงานมาแล้วกว่า 4,000 โครงการทั่วโลก

สวนน้ำรามายณะ ได้ถูกออกแบบและตกแต่งภายในเน้นการบอกเล่าเรื่องราวของรามเกียรติ์ ภายในมีเครื่องเล่น และสไลด์เดอร์ ถึง 21 ชนิด รวมถึงพื้นที่สำหรับรองรับเด็ก 2  โซนขนาดใหญ่ รวมถึงสถานที่สำหรับการพักพ่อนโดยมีอาหารไทยและอาหารนานาชาติรวมถึงความบันเทิงต่างๆไว้คอยบริการ

สวนน้ำรามายณะสร้างขึ้นตามมาตรฐานระดับโลก โดยใช้สไลเดอร์ที่มีคุณภาพสู งจากบริษัทไวท์วอเตอร์ เวสท์ ที่ประเทศแคนาดา พร้อมกันนี้บริษัทได้ลงทุนกว่า 100 ล้านบาทเพื่อบริหารจัดระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้น้ำในสวนน้ำมีคุณภาพระดับเดียวกับน้ำดื่ม ซึ่งได้ มาจากแหล่งธรรมชาติรวมถึง

การใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้ใช้บริการสนุกสนานได้อย่างไร้กังวล

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นของสวนน้ำ รามายณะ ได้ที่นี่ https://www.ramayanawaterpark.co.th/news-promotion/  หรือโทร. (+66) 033 00 5929