ผ่าแนวคิด Design Thinking ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไรให้ “ยั่งยืน” จาก SC Asset

  จากความเชื่อมั่น ชีวิตที่ดีต้องมาจากการเริ่มต้นที่ดีของในทุกๆเช้า เป็นที่มาของการนำความคิดในเชิงออกแบบ Design Thinking  ที่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SD: Sustainable Development) หรือ เอสดีที่ท้าทายด้วยจำนวนพนักงานกว่า 900 คน กลุ่มคู่ค้าธุรกิจกว่า 40 ราย และลูกบ้านโครงการฯ ทั้งหมดกว่า 1.5 หมื่นครอบครัว ถือเป็น 3 เสาหลักสำคัญที่จะต้องเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนร่วมกับองค์กร

  - Advertisement -

  คุณสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงาน บริหารลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าบทบาทงานเอสดี เป็นอีกหนึ่งภาระกิจที่มีความท้าทายอย่างมาก ภายใต้โจทย์ใหญ่ คือ การพัฒนาธุรกิจที่มุ่งสู่การให้บริการอย่างยั่งยืน ที่จะต้องตอบสนองวิสัยทัศน์องค์กร เริ่มตั้งแต่คุณภาพสินค้า การส่งมอบบ้านซึ่งถือเป็นหน้าที่ของเอสซีฯ เพื่อให้ลูกบ้านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน

  ขณะที่ กลยุทธ์ของบริษัทในปี 2561 จะโฟกัสตั้งแต่ 1.ผลการดำเนินงานของบริษัท Top Line Growth ด้วยเป็นกิจการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 2. รีอินเวนชัน (Reinvention) การสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่การดิจิไทซ์ การดีไซน์ การดีเวลล็อป ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับปัจจุบันเพื่อรองรับการเข้ามาทดแทนของเทคโนโลยี Digital Disruption ด้านที่ 3.การดำเนินการ (Operation) ที่จะประสานการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกันในลักษณะ Co-Create กับระบบนิเวศน์การทำงานของบริษัท ทั้งพนักงาน พันธมิตร สตาร์ทอัพ คู่ค้า ไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และ 4.คุณภาพ (Quality) ด้านสินค้าและบริการหลังการขาย ให้ลูกค้าพึงพอใจ กลับมาซื้อซ้ำ

  โดย หัวใจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของเอสซีฯ เริ่มตั้งแต่การสร้างการมีส่วนร่วมกับ Stakeholder จากพนักงานกว่า 900 คน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญขององค์กร ที่ต้องทำให้เป็นสถานที่ทำงานที่มีความสุข มีเวิร์ค บาลานซ์ ไลฟ์ รวมถึงรับฟังและตอบโจทย์พนักงานกลุ่ม GEN-Y

  ขณะที่คู่ค้าของเอสซีฯ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพ ในกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) ที่มีกว่า 40 ราย โดยเอสซีฯจะไม่เพิ่มจำนวนผู้รับเหมาฯ ซึ่งที่มีอยู่ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่  แต่จะเน้นพอร์ทโฟลิโอที่ผลงาน เพื่อให้คู่ค้าสามารถขยายงานและเติบโตไปพร้อมกับแผนการขายที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า  ซึ่งถือเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เอสซีฯให้ความสำคัญอย่างมาก โดยยึดหลักจากความต้องการของมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง (Human Centric)

  โดยทั้งหมดนี้ เอสซีฯ ได้นำแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใช้วิเคราะห์กับการใช้ชีวิต (Lifestyle)ของทั้ง 3 กลุ่มหลักข้างต้นเพื่อวางแผนงานพัฒนาธุรกิจยั่งยืน ตั้งแต่การสำรวจ สอบถามความพึงพอใจ การพัฒนางานก่อสร้าง และการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้งานร่วมกัน

  สุดารัตน์ ย้ำถึงแนวทางดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทประกอบด้วย 1.ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว แต่ยังยืดหยุ่น 2.ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ 3.ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเเสียทุกฝ่าย และ 4.ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม

  ขณะที่การดำเนินงานของเอสซีฯในช่วงที่ผ่านมา สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ภายใต้แคมเปญพบกับเช้าที่ดีไปพร้อมกัน ที่เริ่มมาตั้งแต่ 4ปีก่อน ตอกย้ำพันธกิจ Lively Neighborhood สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคนในสังคมใกล้ เชื่อมต่อสู่สังคมไกลด้วย เช่น โครงการสร้างมิตรชิดรั้ว ซึ่งคิดจากปัญหาเสื้อผ้าล้นตู้ เปลี่ยน “ของใช้ที่เยอะเกินความจำเป็น” ให้กลายเป็น “ของใช้ที่มีคุณค่า”

  “โครงการฯนี้ได้เชิญชวนลูกค้า พนักงาน คู่ค้าของเอสซีฯ บริจาคเสื้อผ้าสภาพดี และของใช้ล้นบ้าน เพื่อส่งต่อให้กับแรงงานก่อสร้าง คนสวน รปภ. และมูลนิธิต่างๆ ไปยังผู้ด้อยโอกาสในสังคม” สุดารัตน์ กล่าว

  สำหรับโครงการต่างๆ ที่ผ่านมาประกอบด้วย 1. ส่งต่อความสุขและรอยยิ้มให้กับแรงงานก่อสร้าง เนรมิต Pop-up Store ให้กับผู้รับได้เลือกเสื้อผ้าสวยบนราวแขวน และของใช้ต่างๆ มีจำนวนเสื้อผ้าสภาพดีจำนวนกว่า 8,000 ชิ้น แรงงานผู้รับกว่า 1,000 คน พันธมิตรรวมทั้งสิ้นกว่า 10 ราย โดยปีนี้วางเป้าหมายส่งมอบ 40,000 ชิ้น

  กิจกรรมที่ 2. DRESS THE DREAM X SC ASSET ร่วม Co-Creation กับ Dress The Dream  ที่เป็นกลุ่ม Social Enterprise ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญในการคัดแยกเสื้อผ้า ตรวจสภาพ ตั้งราคาขาย พร้อมกับพัฒนาระบบขายของออนไลน์  และนำชุดเดรส จั๊มสูท กระเป๋าสุภาพสตรีแบรนด์เนม สภาพดีจากลูกค้าและพนักงานเปิดขายบนเว็บไซต์ www.dressthedreamxscasset.com เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปดำเนินโครงการปรับปรุงบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

  นอกจากนี้ยัง ร่วมกับมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และอโชก้าเฟลโลว์ ทำการปรับปรุงที่พักอาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 80 หลัง

  ขณะที่แผนงานพัฒนาธุรกิจยั่งยืนของบริษัทในอนาคต จะยังยึดมั่นในเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่าการที่องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล การเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง

  “SC ASSET ดำเนินงาน CSR in process ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ SD จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย เรารายงานผลการดำเนินงานทุกปี ใน Annual Report และ SD Report ซึ่งมีความต่างกัน Annual Report จะสะท้อนถึงผลประกอบการบอกว่าเราเก่งแค่ไหน แต่ SD Report จะบอกว่าเราเป็นคนดีของสังคมอย่างไร มีความสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างไร ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะมีส่วนร่วม และเรามีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ ปิดช่องว่าง และเติมเต็ม เพื่อตอบโจทย์ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน” สุดารัตน์ กล่าว