“RICE” เปิดตัวทีมอาจารย์หลักสูตรเชฟระดับอินเตอร์! [PR]

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) เปิดตัวทีมอาจารย์ประจำ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ชูความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ปั้นเชฟรุ่นใหม่ก้าวสู่โลกธุรกิจและโกอินเตอร์สู่ครัวโลกอย่างมืออาชีพ การันตีด้วยปริญญาตรี 2 ใบจากไทยและฝรั่งเศส พร้อมประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพด้านอาหารฝรั่งเศสอีก 2 ใบ เป็นเชฟได้ทั่วยุโรป

- Advertisement -

ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship – RICE) แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ในระดับสากล ภายใต้หลักการ “RICE เปลี่ยนความชอบให้เป็นอาชีพ”  โดยเชื่อมั่นว่าการทำให้ความชอบของนักศึกษากลายเป็นอาชีพจะก่อให้เกิดผลที่ดีเลิศและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สำหรับในปี 2561 นี้ RICE ได้เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผู้ประกอบการธุรกิจ
การประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  ภายใต้ความร่วมมือเชิงโครงสร้างระหว่างสถาบันการครัวดิซิฟ
เอสโคฟิเอร์ (Institut Culinaire Disciples Escoffier – ICDE) และยูโรเปียน คอมมูนิเคชัน สกูล (European Communication School – ECS) สาธารณรัฐฝรั่งเศส หลักสูตรการศึกษา 4 ปี โดยมี ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) พร้อมด้วย
ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) อาจารย์ภูริ ชุณห์ขจร หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง นำทีมโดย  ดร.กำไล
เลาหพัฒนาเลิศ
, อาจารย์วรวุฒิ สันติธรรมสกุล และ อาจารย์ดนุปวัน ชูวงษ์ เป็นต้น

          ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) กล่าวว่า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยจะศึกษาในประเทศไทย 3 ปี และศึกษาพร้อมกับ
การฝึกปฏิบัติงานที่ฝรั่งเศส 1 ปี โดยภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม (15 สัปดาห์) ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม (15 สัปดาห์) และภาคเรียนฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม (8 สัปดาห์) จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต

สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก RICE ได้รับปริญญา 2 ใบ และประกาศนียบัตร 2 ใบ ประกอบด้วย ปริญญาตรีด้านศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจจาก ECS ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านอาหารฝรั่งเศส (Certificat de Fin de Formation en Cuisine Française Niveau V) ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลฝรั่งเศส และประกาศนียบัตร Disciples Escoffier Grande Diploma จากสมาคม Disciples Escoffier ซึ่งทำให้บัณฑิตมีเครือข่ายวิชาชีพทันทีที่จบการศึกษาและสามารถทำงานได้เป็นเชฟได้ทั่วยุโรป นอกจากนี้ยังสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่มีความรอบรู้ในเรื่องของศิลปะการประกอบอาหารแบบมืออาชีพ

ดร.ณัฐพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า RICE มีความมุ่งมั่นในการสร้างผู้ประกอบการสร้างสรรค์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
โดยควบรวมการเรียนการสอนและทักษะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เน้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมืออาชีพอย่างใกล้ชิด โดยมี ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช รองผู้อำนวยการ อาจารย์ภูริ ชุณห์ขจร หัวหน้าสาขาวิชาที่มีประสบการณ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร อาทิ  ดร.กำไล เลาหพัฒนาเลิศ อาจารย์วรวุฒิ สันติธรรมสกุล และอาจารย์ดนุปวัน ชูวงษ์ ร่วมเป็นคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นต้น

“หลักสูตรของ RICE ได้ผสมผสานการเรียนการสอนและทักษะปฏิบัติจากสถานการศึกษาและสมาคมวิชาชีพระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นๆ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับสาขา ปริญญาธุรกิจจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และการฝึกปฏิบัติงานกับองค์การวิชาชีพชั้นนำ ซึ่งแนวทางกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจะการันตีได้ว่าบัณฑิตของ RICE ไม่เพียงแต่จะมีทักษะในการปฏิบัติการขั้นสูง แต่ยังสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีหลักคิดทางธุรกิจ มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับต่างประเทศ และเครือข่ายวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มากความสามารถให้พร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจได้อย่างมั่นใจและมั่นคง”
ดร.ณัฐพงศ์ กล่าวในตอนท้าย

สำหรับผู้สนใจหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
การประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.089-020-5773 และ 081-373-0708 หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ rice.rmutr.ac.th