“เรื่องเงินเรื่องใหญ่” คนไทย 91% เผชิญภาวะเครียด ปัญหาการเงินมาที่ 1 ด้านมิลเลนเนียลกังวล Work Life Balance   

บมจ.ซิกน่า ประกันภัย เผยผลสำรวจ “คะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ของซิกน่า” ประจำปี 2561 ซึ่งทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อสำรวจและติดตามทัศนคติของผู้คนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเองใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านการเงิน และด้านการทำงาน ใน 23 ประเทศทั่วโลก เพื่อนำข้อมูลและผลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตที่ดีขึ้นในทุกช่วงเวลาของชีวิตต่อไป

- Advertisement -

ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า โดยรวมแล้วคนไทยมีความกังวลเรื่องผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจผันผวน โดยคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านการเงิน และความสามารถในการดูแลครอบครัว โดยพบว่า คนไทยถึง 91% บอกว่าตนอยู่ในภาวะเครียด ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 86% โดยสาเหตุหลักของความเครียดมาจากปัญหาด้านการเงิน (43%) และด้านการงาน (35%) ซึ่งเมื่อเทียบระหว่างกลุ่มอายุที่แตกต่างกันพบว่า กลุ่มมิลเลนเนียลมีความกังวลเกี่ยวกับ Work-life balance และความมั่นคงเกี่ยวกับหน้าที่การงานของตนเองมากที่สุด โดยมีคะแนนอยู่ที่ 63 และ 58 คะแนนตามลำดับ ซึ่งถือว่าต่ำกว่ากลุ่มคนอายุ 35 – 49 ปี ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 67 คะแนนทั้งสองส่วน และกลุ่มวัยก่อนเกษียณที่มีคะแนนอยู่ที่ 67 และ 68 คะแนน

ขณะที่คะแนน ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยรวมในปีนี้ลดลงจากปีที่แล้ว โดยคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมลดลงเหลือเพียง 61.3 คะแนน จาก 65.2 คะแนนในปีที่แล้ว โดยปัญหาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่คนไทยกังวลที่สุดคือ สุขภาพและความเป็นอยู่ด้านสังคม ตามมาด้วยด้านครอบครัว โดยคะแนนลดลงถึง 9.9 และ 3.5 คะแนนตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนอายุ 35 – 49 ปี เนื่องจากรู้สึกว่าตนเองมีเวลาพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงและมีเวลาทำงานอดิเรกที่ตนเองรักน้อยลง

ด้านครอบครัว คนไทยยังรู้สึกว่าตนเองไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเพียงพอ รวมถึงไม่สามารถดูแลพ่อแม่ คู่สมรสและลูกๆ ได้ตามที่ตนเองคาดหวังไว้ ขณะเดียวกันกลุ่มวัยก่อนเกษียณ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) รู้สึกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายโดยรวมของตน โดยคะแนนด้านนี้ลดลงจากปีที่แล้ว 2.7 คะแนน โดยความกังวลดังกล่าวมาจากหลายปัจจัย เช่น การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การรับประทานอาหารที่ได้สัดส่วน การมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 เผชิญ “กับดักอายุ” ไม่พร้อมหลังเกษียณ

นอกจากนี้ ยังพบว่า คนไทยยังมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของตนเองหลังวัยเกษียณ ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจเกิดจากการขาดการวางแผนที่ดีพอ โดยคนไทย 40% คาดว่าเมื่อเกษียณแล้วจะต้องควักกระเป๋าจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินเก็บของตนเอง ขณะที่ 29% คาดว่าต้องพึ่งพาสวัสดิการจากภาครัฐในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยพบว่ามีคนไทยเพียง 23% เท่านั้นที่มีความคุ้มครองที่เพียงพอจากแผนประกันสุขภาพที่ทำไว้  ใกล้เคียงกับผลสำรวจฯ ของปีที่ผ่านมาที่พบว่า 75% ของคนไทยยังไม่มีเงินเพียงพอสำหรับใช้ในยามเกษียณ เพราะคิดว่า “ตนเองยังไม่แก่” ทำให้หลายคนตกสู่ “กับดักอายุ” (Age Trap) และขาดการเตรียมพร้อมด้านการเงิน

“สาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยยังคงมีความกังวลเรื่องความมั่นคงด้านการเงินของตนเอง ทั้งในส่วนของความพร้อมด้านการเงินสำหรับการเกษียณและการดูแลค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่ มาจากสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการวางแผนด้านการเงินและการวางแผนหลังเกษียณ” นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บมจ.ซิกน่าประกันภัยกล่าว

ขณะที่ปัญหาในกลุ่มมิลเลนเนียล (อายุ 18 – 34 ปี) แม้ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพและความเป็นอยู่ด้านร่างกาย ด้านสังคมและด้านการเงินดีกว่ากลุ่มอื่น แต่กลับไม่มีความสมดุลด้านการงานและชีวิตส่วนตัว (Work-life balance) โดยมีคะแนนอยู่ที่ 63 คะแนน เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ 35 – 49 ปี ซึ่งมีคะแนนที่ 67 คะแนน และกลุ่มก่อนเกษียณที่มีคะแนนอยู่ที่ 68 คะแนน

“ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ Work-life balance ในกลุ่มมิลเลนเนียลก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และชี้ให้เห็นถึงนัยยะที่สำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานและความคาดหวังสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่”

บริษัทไทย 37% ไม่ใส่ใจความเป็นอยู่พนักงาน

การสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่ด้านการงานของปีนี้  ซิกน่าได้ถามคนไทยเกี่ยวกับการเลือกที่จะมาทำงานหรือเลือกที่จะหยุดงานเมื่อตนป่วย โดยผลสำรวจฯ พบว่า คนไทยถึง 89% กล่าวว่า พวกเขาจะมาทำงานแม้ว่าจะมีอาการป่วย ซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 67% เท่านั้น ซึ่งการมาทำงานเมื่อตนเองป่วยนั้นส่งผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพการทำงาน

อย่างไรก็ตาม องค์กรนายจ้างในประเทศไทยสามารถทำได้ดีในเรื่องของการช่วยให้พนักงานจัดการกับความเครียดของตัวเอง  โดย คนไทยกว่า 63% กล่าวว่า บริษัทที่ตนเองทำงานอยู่มีโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงาน แต่ครึ่งหนึ่งของคนกลุ่มนี้บอกว่ายังมีไม่เพียงพอ ส่วนอีก 37% กล่าวว่าบริษัทที่ตนเองทำงานอยู่ไม่มีโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงานเลย

เมื่อกล่าวถึงการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ คนไทยส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาบริการด้านสุขภาพจากภาครัฐแทบทุกด้านอันเนื่องจากปัจจัยหลักด้านราคาค่ารักษาพยาบาล

ขณะที่หนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้พนักงานเหล่านี้ได้ คือการมีประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองตรงตามความต้องการในราคาที่สามารถจ่ายได้ ทำให้ซิกน่าประกันภัย พยายามนำเสนอแผนประกันสุขภาพที่สามารถตอบโจทย์ เช่น แผนประกันสุขภาพมิติใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และยังมีแผนความคุ้มครองเสริมสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง และกลุ่มโรคเรื้อรังอีกด้วย พร้อมบริการสายด่วนสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพอีกด้วย

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand